1. Radno pravo

      

550. JE­DIN­STVE­NI KO­DEKS ŠI­FA­RA ZA UNO­ŠE­NJE I ŠI­FRI­RA­NJE PO­DA­TA­KA U EVI­DEN­CI­JA­MA U OBLA­STI RA­DA - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ (juli 2020.)
Iz­da­nje je pri­re­đe­no sa­mo u elek­tron­skoj for­mi.

 

Ce­na CD-a je 600 din. 

Cena CD-a za pretplatnike je 300 din.

 

 

Shod­no od­red­ba­ma čla­na 44. stav 2. Za­ko­na o evi­den­ci­ja­ma u obla­sti ra­da ("Sl. list SRJ", broj 46/96, "Sl. gla­snik RS", br. 101/05 - dr. za­kon i 36/09 - dr. za­kon), uno­še­nje po­da­ta­ka u evi­den­ci­je ra­da vr­ši se pre­ma pro­pi­sa­nom je­din­stve­nom ko­dek­su ši­fa­ra.
   U skla­du sa ovim od­red­ba­ma Vla­da Sr­bi­je je do­ne­la Od­lu­ku o Je­din­stve­nom ko­dek­su ši­fa­ra za uno­še­nje i ši­fri­ra­nje po­da­ta­ka u evi­den­ci­ja­ma u obla­sti ra­da ("Sl. gla­snik RS", br. 56/2018 i 101 od  17.07.2020.).
    Je­din­stve­ni ko­deks ši­fa­ra sa­dr­ži sle­de­će ši­far­ni­ke:
   1) ši­far­nik za­ni­ma­nja,
   2) ši­far­nik ni­voa kva­li­fi­ka­ci­ja,
   3) ši­far­nik dr­ža­va,

4) ši­far­nik op­šti­na u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji,

5) ši­far­nik na­se­lja u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji.

 

 

548. PRE­STA­NAK RAD­NOG OD­NO­SA (u op­štem re­ži­mu rad­nih od­no­sa) SA OBRA­SCI­MA I AK­TU­EL­NOM SUD­SKOM PRAK­SOM - pr­vo iz­da­nje. Autor: Prof. dr Ve­li­sav MAR­KO­VIĆ; Re­cen­zen­ti: Prof. dr Ra­do­je Br­ko­vić, Prof. dr Go­ran Ob­ra­do­vić, Prof. dr Slo­bo­dan­ka Ko­va­če­vić Pe­rić (For­mat B5, 292 stra­ne, juli 2018.)

Ce­na knjige je 1.900 din.

Cena knjige za pretplatnike je 950 din.

Pre­sta­nak rad­nog od­no­sa je jed­no od naj­va­žni­jih ali i naj­spor­ni­jih pi­ta­nja rad­nog pra­va.

Mo­tiv za pri­re­đi­va­nje ovog novog iz­da­nja je ma­sov­nost spo­ro­va iz obla­sti rad­nih od­no­sa, stal­ni po­rast ustav­nih žal­bi i pred­stav­ki pred Evrop­skim su­dom za ljud­ska pra­va, ne­do­sled­nost sud­ske prak­se i spo­rost u pre­su­đe­nju.

Autor je, kao vr­sni po­zna­va­lac rad­no­prav­ne ma­te­ri­je na sa­vre­men, ve­o­ma ra­zu­mljiv i si­ste­ma­ti­čan na­čin ob­ra­dio naj­zna­čaj­ni­ja i naj­spor­ni­ja pi­ta­nja o pre­stan­ku rad­nog od­no­sa u op­štem re­ži­mu rad­nih od­no­sa, i pru­žio mo­guć­nost sva­kom kup­cu da na jed­nom me­stu sa­zna­ju šta ka­že za­kon a šta prak­sa o ovom rad­no­prav­nom in­sti­tu­tu.

Iz­da­nje ima tri lo­gič­ki po­ve­za­na de­la:

Pr­vi deo sa­dr­ži: uvod, prav­ni re­žim, osno­ve pre­stan­ka rad­nog od­no­sa, upo­zo­re­nje o po­sto­ja­nju raz­lo­ga za ot­kaz, re­še­nje o ot­ka­zu ugo­vo­ra o ra­du, osta­vlja­nje ak­ta o ot­ka­zu ugo­vo­ra o ra­du, po­seb­na za­šti­ta od ot­ka­za ugo­vo­ra o ra­du i prav­ne po­sle­di­ce ne­za­ko­ni­tog otkaza ugovora o radu;

U Dru­gom de­lu su da­ti Obra­sci re­še­nja o ot­ka­zu ugo­vo­ra o ra­du za sva­ki ot­ka­zni raz­log;

Tre­ći deo sa­dr­ži Ak­tu­el­nu sud­sku prak­su iz obla­sti pre­stan­ka rad­nih od­no­sai Iz­vod iz Za­ko­na o ra­du (od­red­be čl. 175-191), deo za­ko­na ko­ji se od­no­si na pre­sta­nak rad­nog od­no­sa, a is­pred sva­kog čla­na ko­ji se me­njao, da­te su na­po­me­ne ko­je upu­ću­ju na vre­men­sko va­že­nje od­re­da­ba od­go­va­ra­ju­ćeg čla­na za­ko­na.

Ku­po­vi­nom na­šeg naj­no­vi­jeg iz­da­nja sa­znaj­te sve o spro­vo­đe­nju po­stup­ka ot­ka­za i iz­beg­ni­te even­tu­al­ne pro­pu­ste, a mo­de­li obra­za­ca i bo­ga­ta sud­ska prak­sa si­ste­ma­ti­zo­va­na po čla­no­vi­ma za­ko­na, si­gur­no će vam po­mo­ći ka­ko da po­stu­pi­te u kon­kret­nim si­tu­a­ci­ja­ma.

  

537. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O RA­DU sa novelama iz 2017. godine i sudskom praksom - šesto izmenjeno i dopunjeno iz­da­nje. Auto­ri: Mr Želj­ko AL­BA­NE­ZE i Mr Se­ku­la NO­VA­KO­VIĆ (For­mat B5, 440 stra­na, januar 2018.)

Ce­na knjige je 2.000 din.

Cena knjige za pretplatnike je 1.000 din.

Poslednje iz­me­ne i do­pu­ne Zakona o radu, koje su objavljene u "Službenom gla­sniku RS", br. 113 od 17.12.2017.godine, do­ne­te su na ini­ci­ja­ti­vu In­spek­to­ra­ta za rad Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, kao or­ga­na ko­ji vr­ši nad­zor nad pri­me­nom tog za­ko­na.

Osnov­ni raz­log do­grad­nje Za­ko­na o ra­du je­ste pre­ci­zi­ra­nje i do­pu­na po­je­di­nih nje­go­vih od­re­da­ba u ci­lju nji­ho­vog efi­ka­sni­jeg spro­vo­đe­nja u prak­si, kao što su: 1. obaveza pod­nošenjaje­din­stve­nepri­ja­vena oba­ve­zno so­ci­jal­no osi­gu­ra­nje naj­ka­sni­je pre stu­pa­nja na rad za­po­sle­nog i dru­gog rad­no an­ga­žo­va­nog li­ca; 2. vo­đenjednev­neevi­den­ci­jeo pre­ko­vre­me­nom ra­du; 3. preciziranje načina dostavljanjaupo­zo­re­nja; 4. po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka i u slu­ča­ju ka­da po­slo­da­vac, od­no­sno di­rek­tor ili pred­u­zet­nik, ni­je pod­neo je­din­stve­nu pri­ja­vu na oba­ve­zno so­ci­jal­no osi­gu­ra­nje; 5. mogućnost da drugo li­ce od­lu­čujepo žal­ba­ma na re­še­nja in­spek­to­ra ra­da; 6. veće nov­ča­neka­zne,...

No­vo iz­da­nje KO­MEN­TA­RA Za­ko­na o ra­du, sa­dr­ži: POT­PUN TEKST Za­ko­na o ra­du ("Sl. gla­snik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017(OUS) i 113 od 17.12.2017.), KO­MEN­TAR sva­kog čla­na za­ko­na SA PO­SEB­NIM OSVR­TOM na naj­no­vi­je iz­me­ne i do­pu­ne iz 2017.godine, SUDSKU PRAKSU uz odgovarajući član zakona i ino­vi­ra­ni RE­GI­STAR poj­mo­va.

  

539. MO­DE­LI OP­ŠTIH I PO­JE­DI­NAČ­NIH AKA­TA PO­SLO­DAV­CA usklađenih sa najnovijim izmenama Zakona o radu - drugo izmenjeno iz­da­nje. Pri­re­di­li: Mr Se­ku­la NO­VA­KO­VIĆ i Mr Želj­ko AL­BA­NE­ZE (For­mat B5, 304 stra­ne, februar 2018.)    

    Ce­na knji­ge sa CD-om je 1.800 din.

Cena knjige sa CD-om za pretplatnike je 900 din.

Ovo izdanje je pri­re­đe­no u skladu sa poslednjim izmenama i dopunama Zakona o radu koje su objavljene u "Službenom gla­sniku RS", br. 113 od 17. 12.2017. godine.

Iz­da­nje sa­dr­ži 84 pri­me­ra - mo­de­la op­štih i po­je­di­nač­nih aka­ta.

Ra­di prak­tič­ni­je upo­tre­be iz­da­nje sa­dr­ži i pot­pu­ni tekst Za­ko­na o ra­du ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-OUS i 113/2017).

Ovo iz­da­nje je pri­re­đe­no kao knji­ga i na CD-u. Go­to­vi mo­de­li op­štih i po­je­di­nač­nih aka­ta pru­ža­ju mo­guć­nost sva­kom po­slo­dav­cu, ko­ri­sni­ku ovog na­šeg CD-a, da na brz i jed­no­sta­van na­čin, na svom ra­ču­na­ru (uba­ci­va­njem po­da­ta­ka ve­za­nih za svo­je pri­vred­no dru­štvo ili za­po­sle­nog) iz­ra­di svo­ja op­šta i po­je­di­nač­na ak­ta iz obla­sti rad­nog pra­va u skla­du sa svim pro­me­na­ma Za­ko­na o ra­du.

 

535. ZA­KON O RA­DU sa kaznenim odredbama i re­gi­strom poj­mo­va - peto iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 200 stra­na, 2017.)

Ce­na knjige je 1.000 din.

Cena knjige za pretplatnike je 500 din.

U skla­du sa poslednjim izmenama Zakona o radu koje su objavljene u "Slu­žbe­nom gla­sniku RS", br. 113 od 17.12.2017.godine, pri­re­đe­no je o­vo iz­da­nje ko­je sa­dr­ži: POT­PU­NI TEKST ZA­KO­NA O RADU sa svim iz­me­na­ma ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 (OUS) i 113/2017)i inovirani Registar pojmova.

Po­sled­nje iz­me­ne su bol­di­ra­ne a svi važeći članovi zakona su dati u ra­ste­ru. Is­pred sva­kog čla­na ko­ji se me­njao ili je pre­stao, da­te su napomene koje upućuju na vremensko važenje od­reda­ba odgovarajućeg čla­na zakona.

Uz svaki član zakona čijim kršenjem je predviđen prekršaj da­ta su ob­ja­šnje­nja ka­zne­nih od­re­da­ba, uz navođenje od­go­vor­nog li­ca i vi­si­na nov­ča­ne ka­zne za uči­nje­ni pre­kr­šaj.

 

490. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O BEZ­BED­NO­STI I ZDRA­VLJU NA RA­DU - tre­će iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Autor: Prof. dr Mi­ro­slav MILJ­KO­VIĆ(For­mat B5, 552 stra­ne, 2015.)             

Ce­na knji­ge sa CD-om je 3.000 din.

Cena knjige sa CD-om za pretplatnike je 1.500 din.

Osnov­ni tekst Za­ko­na je ob­ja­vljen u"Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 101/2005 a Za­kon o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o bez­bed­no­sti i zdra­vlju na ra­du ob­ja­vljen je u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 91 od 5.11.2015., i stu­pio je na sna­gu 13. no­vem­bra 2015. go­di­ne, osim čla­na 37a ko­ji se pri­me­nju­je od 1.12.2017. go­di­ne.

Osnov­ni tekst Za­ko­na ima 82 čla­na a no­vim Za­ko­nom me­nja se od­no­sno do­pu­nju­je 41 član.

Sma­tra­jući da broj iz­me­nje­nih i do­pu­nje­nih čla­no­va do­volj­no go­vo­ri o zna­ča­ju ovih iz­me­na i po­tre­bi pre­zen­ta­ci­je istih, kao i oba­ve­zi po­slo­da­va­ca za se sa nji­ma upo­zna­ju, pri­re­di­li smo treće iz­da­nje ko­men­ta­ra sle­de­će sa­dr­ži­ne:

1. POT­PU­NI TEKST Za­ko­na sa bol­di­ra­nim naj­no­vi­jim iz­me­na­ma i do­pu­na­ma,

2. KO­MEN­TAR svih čla­no­va pot­pu­nog tek­sta Za­ko­na o bez­bed­no­sti i zdra­vlju na ra­du,

3. OGLED­NI PRI­MER PRA­VIL­NI­KA o bez­bed­no­sti i zdra­vlju na ra­du,

4. STRA­TE­GI­JU bez­bed­no­sti i zdra­vlja na ra­du u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji za pe­riod od 2013. do 2017.

5. POD­ZA­KON­SKA AK­TA za spro­vo­đe­nje Za­ko­na (5 ured­bi i 25 pra­vil­ni­ka)

DO­DA­TAK za knjigu na CD-u:

1.Potpuni tekst Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. gla­sni­k RS", br. 101/05, 91/15 i 113/17 - dr . zakon) i

2. 38 podzakonskih akata (uredbe i pravilnici) u pot­pu­nim tek­sto­vi­ma. 

  

370. ZA­BRA­NA DIS­KRI­MI­NA­CI­JE KROZ KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O ZA­BRA­NI DIS­KRI­MI­NA­CI­JE sa pri­lo­zi­ma - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­li: Ne­ven­ka PE­TRO­VIĆ, za­me­nik grad­skog jav­nog pra­vo­bra­ni­o­ca i Osto­ja MI­LI­SA­VLJE­VIĆ,dipl. prav­nik (For­mat A5, 168 stra­na, 2009.)                                                                 

Ce­na knjige je 1.000 din.

Cena knjige za pretplatnike je 500 din.

Knji­ga sa­dr­ži če­ti­ri de­la i to: I - ZA­BRA­NA DIS­KRI­MI­NA­CI­JE (Uvod; Šta se sma­tra dis­kri­mi­na­ci­jom); II - RAZ­LO­ZI za do­no­še­nje za­ko­na (Po­što­va­nje me­đu­na­rod­nih stan­dar­da pre­u­ze­tih ra­ti­fi­ka­ci­jom me­đu­na­rod­nih ugo­vo­ra; An­ti­di­skri­mi­na­ci­o­no za­ko­no­dav­stvo u okvi­ru pro­ce­sa sta­bi­li­za­ci­je i pri­dru­ži­va­nja Evrop­skoj uni­ji; Pro­ble­mi ko­je za­kon tre­ba da re­ši i ci­lje­vi za­ko­na); III- KO­MEN­TAR ZA­KO­NA o za­bra­ni dis­kri­mi­na­ci­je; IV - PRI­LOG: 1. Za­kon o spre­ča­va­nju dis­kri­mi­na­ci­je oso­ba sa in­va­li­di­te­tom; 2. Kon­ven­ci­ja broj 111 ko­ja se od­no­si na dis­kri­mi­na­ci­ju u po­gle­du za­po­šlja­va­nja i za­ni­ma­nja 1958; 3. Pre­po­ru­ka broj 111 ko­ja se od­no­si na dis­kri­mi­na­ci­ju (Za­po­šlja­va­nje i za­ni­ma­nje); 4. Me­đu­na­rod­na kon­ven­ci­ja o uki­da­nju svih ob­li­ka ra­sne dis­kri­mi­na­ci­je; 5. Kon­ven­ci­ja o eli­mi­ni­sa­nju svih ob­li­ka dis­kri­mi­na­ci­je že­na.

  

308. ŽE­NE I MA­LI BI­ZNIS - od ide­je do re­a­li­za­ci­je - pred­u­zet­ni­štvo. Autor: Prof. dr Mir­ja­na RA­DO­VIĆ-MAR­KO­VIĆ (For­mat A5, 164 stra­ne, 2005.)

Ce­na knjige je 500 din.

Cena knjige za pretplatnike je 250 din.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ