2. Penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje i zdravstvena i socijalna zaštita


411. ZA­KON O SO­CI­JAL­NOJ ZA­ŠTI­TI sa uvod­nim struč­nim ob­ja­šnje­nji­ma osnov­nih za­kon­skih re­še­nja - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­dio: Dr Raj­ko SU­DŽUM (For­mat A5, 120 stra­na, 2011.)

Ce­na 700 din.

Autor je u uvod­nom de­lu knji­ge dao osnov­na struč­na ob­ja­šnje­nja naj­va­žni­jih re­še­nja ZA­KO­NA o so­ci­jal­noj za­šti­ti (ob­ja­vljen u "Sl. gla­sni­ku RS", br. 24 od 4.04.2011.), a u dru­gom de­lu knji­ge je dat kom­ple­tan tekst Za­ko­na o so­ci­jal­noj za­šti­ti.

Isto­vre­me­no je, ra­di prak­tič­no­sti, u sa­dr­ža­ju knji­ge uz sva­ki in­sti­tut na­ve­de­no ko­jim je čla­no­vi­ma za­ko­na on re­gu­li­san.

 

564. VODIČ KROZ NOVINE U ZA­KO­NU O PEN­ZIJ­SKOM I IN­VA­LID­SKOM OSI­GU­RA­NJU - prvo izdanje. Autor: Dr Raj­ko SU­DŽUM (Format A5, 168 strana, decembar 2019.)

Ce­na je 1.100 din.

Cena za pretplatnike je 550 din.

Novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 86 od 6.12.2019., a stupio je na snagu 14. decembra 2019. godine.

Imajući u vidu da se predmetni Zakon do sada menjao 17 puta a da je najnovijim zakonskim novelama "izmene pretrpeo 41. član" priredili smo NOVO izdanje sledeće sadržine:

I DEO: Nova rešenja u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju iz 2019. godine;
 
II DEO: Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 34/03, ... i 86 od 6.12.2019.)
            - potpuni tekst Zakona sa boldiranim najnovijim zakonskim promenama.

 

551. KOMENTAR ZA­KO­NA O PEN­ZIJ­SKOM I IN­VA­LID­SKOM OSI­GU­RA­NJU - drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Autor: Dr Raj­ko SU­DŽUM (Format B5, 300 strana, oktobar 2018.) 

  Cena ovog komleta je 2.200 din.

Cena kompleta za pretplatnike je 1.100 din.

 Ovo izdanje je priređeno nakon usvajanja Zakona o iz­me­nama i do­pu­nama Za­ko­na o pen­zij­skom i inva­lid­skom osi­gu­ra­nju koje su ob­ja­vlje­ne su  "Sl. gla­sni­ku RS", broj 73 od 29.09.2018. a stu­pi­le su na sna­gu 30. septembra 2018.go­di­ne.

 KOMENTAR ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSI­GU­RANJU sadrži:

1. KO­MEN­TAR SVIH ČLA­NO­VA ZA­KO­NA o pen­zij­skom i in­va­lid­skom osi­gu­ra­nju ("Sl. gla­snik RS", br.34/2003,64/2004-US, 84/2004-dr. za­kon, 85/2005, 101/2005-dr. za­kon, 63/2006-US, 5/2009, 107/2009, 30/2010 - dr. za­kon, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 i 73/2018) sa po­seb­nim osvr­tom na naj­no­vi­je za­kon­ske no­ve­le iz 2018. go­di­ne,

2. AK­TU­EL­NU SUD­SKU PRAK­SU ko­ja je in­kor­po­ri­ra­na uz od­go­va­ra­ju­ći član za­ko­na, i

3. POD­ZA­KON­SKA AK­TA za prak­tič­nu pri­me­nu ovog za­ko­na. 

Važna napomena:

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju je izmenjen nakon izlaska ovog Komentara iz štampe.

Izmene i dopune ovog Zakona objavljene su u "Službenom glasniku RS", broj 86 od 6.12.2019. godine, i te novele iz 2019. godine su detaljno obrađene u izdanju Vodič kroz novine u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju (Šifra 564).

Imajući u vidu prednje navode, svakom kupcu Komentara zakona dostavićemo i  Vodič kroz novine iz 2019. godine, jer će na taj način imati KOMENTAR KOMPLETNOG TEKSTA Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.  

  

 

 

   

POVRATAK NA SADRŽAJ