3. Privredna društva, stečaj i javna preduzeća

 

557. MODELI OSNIVAČKIH AKATA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA sa Zakonom o privrednim društvima - prvo iz­da­nje. Autor: Mr Se­ku­la NO­VA­KO­VIĆ (For­mat B5, 456 strana, januar 2019.)
Uz knjigu je priređen i CD koji sadrži sve modele akata.

                                                                                                                                   Ce­na knjige sa CD-om je 2.500 din.

                                                                                                                              Ce­na knjige sa CD-om za pretplatnike je 1.250 din.

Naj­no­vi­je iz­me­ne i do­pu­ne Za­ko­na o pri­vred­nim dru­štvi­ma ("Sl. gla­snik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018) ob­ja­vlje­ne su u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", br. 95 od 8.12.2018. go­di­ne a stupile su na sna­gu 9. de­cem­bra 2018. go­di­ne.
  U skladu sa poslednjim izmenama kao i izmenama koje su objavljene u "Sl. gla­sni­ku RS", br. 44/2018 (kada je izmenjen 161 član zakona), priredili smo ovo novo izdanje koje sadrži:
  I - Uvodne napomene (Osnivački akt i sta­tut kao kon­sti­tu­tiv­ni ak­ti pri­vred­nog dru­štva) 
II -  MODELE osni­vač­kih aka­ta pri­vred­nih dru­šta­va i sta­tu­ta ak­ci­o­nar­skog dru­štva:
      1. Model ugo­vo­ra o osni­va­nju or­tač­kog dru­štva
      2. Model ugo­vo­ra o osni­va­nju ko­man­dit­nog dru­štva
      3. Model ugo­vo­ra o osni­va­nju jed­no­dom­nog dru­štva sa ogra­ni­če­nom od­go­vor­no­šću
      4. Model ugo­vo­ra o osni­va­nju dvo­dom­nog dru­štva sa ogra­ni­če­nom od­go­vor­no­šću
      5. Model od­lu­ke o osni­va­nju jed­no­čla­nog dru­štva sa ogra­ni­če­nom od­go­vor­no­šću
      6. Model ugo­vo­ra o osni­va­nju ak­ci­o­nar­skog dru­štva
      7. Model od­lu­ke o osni­va­nju jed­no­čla­nog ak­ci­o­nar­skog dru­štva
      8. Model sta­tu­ta ak­ci­o­nar­skog dru­štva sa jed­no­dom­nim upra­vlja­njem
      9. Model sta­tu­ta ak­ci­o­nar­skog dru­štva sa dvodomnim upra­vlja­njem
III - ZA­KO­N o pri­vred­nim dru­štvi­ma - prečišćeni tekst ("Sl. gla­snik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95 od 8.12.2018.)

 

547. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O PRI­VRED­NIM DRU­ŠTVI­MA sa novelama iz 2018. godine - treće iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Autor: Mr Se­ku­la NO­VA­KO­VIĆ (For­mat B5, 552 strane, avgust 2018.)             

 Ce­na knjige je 3.800 din.

Cena knjige za pretplatnike je 1.900 din.

Naj­no­vi­je iz­me­ne i do­pu­ne Za­ko­na o pri­vred­nim dru­štvi­ma ("Sl. gla­snik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015) ob­ja­vlje­ne su u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 44 od 8.06.2018. go­di­ne. Pred­met­nim iz­me­na­ma 161 član va­že­ćeg tek­sta Za­ko­na je "pre­tr­peo ozbilj­ne pro­me­ne", pre­ci­zni­je: 141 član je iz­me­njen, 78 čla­no­va su no­vi, 4 čla­na su pre­sta­la da va­že, što pre­ma 600 čla­no­va, ko­li­ko ima va­že­ći tekst Za­ko­na, pred­sta­vlja ozbilj­ne i zna­čaj­ne no­vi­ne pred­met­nog za­ko­na.

Pred­met­ne iz­me­ne koje uvo­de zna­čaj­ne i broj­ne no­vi­ne u po­slo­va­nje pri­vred­nih dru­šta­va, de­talj­no su ob­ra­đe­ne u NO­VOM KO­MEN­TA­RU Za­ko­na o pri­vred­nim dru­štvi­ma.

Novo iz­da­nje sa­dr­ži: Ko­men­ta­re svih čla­no­va potpunog teksta Zakona o privrednim društvima, sa osvr­tom na naj­no­vi­je iz­me­ne i do­pu­ne pred­met­nog za­ko­na i de­ta­ljan Re­gi­star poj­mo­va.
    Dodatak: sadrži potpune tekstove izmenjenih članova u skladu sa najnovijim izmenama Za­ko­na o privrednim društvima koje su objavljene u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", br. 95 od 8.12.2018. go­di­ne a stupile su na sna­gu 9. de­cem­bra 2018. go­di­ne.

 

546. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA i ZAKON O STEČAJU sa registrima pojmova - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. pravnik (For­mat B5, 440 stra­na, juni 2018.)

                                                                  Ce­na knjige je 1.600 din.

Cena knjige za pretplatnike je 800 din.

Najnovije iz­me­ne i do­pu­ne Za­ko­na o privrednim društvima ("Sl. gla­snik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014,5/2015) ob­ja­vlje­ne su u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 44 od 8.06.2018. go­di­ne. Pred­met­nim iz­me­na­ma 161 član osnov­nog tek­sta Za­ko­na je "pretrpeo ozbiljne promene", preciznije: 141 član je izmenjen, 78 članova su novi, 4 člana  su prestala da važe, što pre­ma 600 čla­no­va, ko­li­ko ima osnov­ni tekst Za­ko­na, pred­sta­vlja ozbilj­ne i zna­čaj­ne no­vi­ne predmetnog zakona.

Imajući u vidu da su u istom Službenom glasniku objavljene najnovije izmene i dopune Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011-dr. zakon, 71/2012-US, 83/2014, 113/2017 i 44 od 8.06.2018.), priredili smo novo izdanje sledeće sadržine:

1. Zakon o privrednim društvima  (prečišćen tekst zakona) sa Registrom pojmova, i

2. Zakon o stečaju (prečišćen tekst zakona) sa Registrom pojmova.
   Dodatak: 1. U "Sl. glasniku RS", broj 95 od 8.12.2018. godine objavljene su izmene i dopune Zakona o privrednim društvima koje su stupile na snagu 9. decembra 2018. godine; 2. U "Sl. gla­sni­ku RS" broj 95 od 8.12.2018. go­di­ne ob­ja­vljen je Za­kon o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o stečaju, ko­ji se primenjuje od 9. decembra 2019. go­di­ne.             

U skladu sa objavljenim izmenama priredili smo ovaj DODATAK koji sadrži potpune tekstove svih izmenjenih članova Zakona o privrednim društvima i Zakona o stečaju.

 

536. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O STE­ČA­JU sa no­ve­la­ma iz 2017. go­di­ne i sud­skom prak­som - drugo izmenjeno i dopunjeno iz­da­nje. Autori: Doc. dr Vla­di­mir KO­ZAR i dr Nemanja ALEKSIĆ (For­mat B5, 812 strana, januar 2018).

Ce­na knjige je 2.900 din.

Cena knjige za pretplatnike je 1.450 din.

Novo izdanje KO­MEN­TARA Za­ko­na o ste­ča­ju je sledeće sadržine:

■ Pr­vi deo pred­sta­vlja SVE­O­BU­HVA­TAN KO­MEN­TAR Za­ko­na o ste­ča­ju sa po­seb­nim osvr­tom na  iz­me­ne i do­pu­ne za­ko­na objavljene u "Sl. gla­sniku RS", broj 113 od 17.12.2017.;

■ U dru­gom de­lu pri­ka­za­na je AK­TU­EL­NA SUD­SKA PRAK­SA po Za­ko­nu o ste­ča­ju;

■ U Tre­ćem de­lu je dat pot­pu­ni tekst Za­ko­na o ste­ča­ju ("Sl. gla­snik RS", br. 104/2009, 99/2011-dr. za­kon, 71/2012-US, 83/2014 i 113 od 17.12.2017.);
    ■ Dodatak uz komentar sadrži: Potpune tekstove svih izmenjenih, odnosno novih članova  u skladu sa izmenama Zakona o stečaju, koje su objavljene u "Sl. gla­sni­ku RS", broj 44 od 8.06.2018. i 95 od 8.12.2018. godine.

   

511. SPRO­VO­ĐE­NJE STE­ČA­JA PU­TEM RE­OR­GA­NI­ZA­CI­JE - pr­vo­i­zda­nje. Autor: dr Ivan S. TO­DO­RO­VIĆ (For­mat B5, 250 stra­na, 2016.)

Ce­na knjige je 1.500 din.

Cena knjige za pretplatnike je 750 din.

Knji­ga na si­ste­ma­ti­čan i ce­lo­vit na­čin ob­ja­šnja­va spro­vo­đe­nje ste­čaj­ne re­or­ga­ni­za­ci­je po usva­ja­nju pla­na re­or­ga­ni­za­ci­je, i to kroz sle­de­će te­mat­ske ce­li­ne:

1. Prav­na pri­ro­da pla­na re­or­ga­ni­za­ci­je; 2. Usva­ja­nje pla­na re­or­ga­ni­za­ci­je; 3. Ras­pra­va o ci­lju re­or­ga­ni­za­ci­je; 4. Po­sle­di­ce usva­ja­nja pla­na po upra­vu du­žni­ka; 5. Po­sle­di­ce po vla­sni­ke pri­vred­nog dru­štva; 6. Po­sle­di­ce po po­tra­ži­va­nja; 7. Dru­ga sred­stva obez­be­đe­nja; 8. Po­sle­di­ce po ste­čaj­nog du­žni­ka; 9. Plan re­or­ga­ni­za­ci­je kao iz­vr­šna is­pra­va; 10. Dej­stva pla­na re­or­ga­ni­za­ci­je na rad­ne od­no­se; 11. Po­sle­di­ca pla­na re­or­ga­ni­za­ci­je na po­re­ze; 12. Pro­ce­no­sprav­na dej­stva usvo­je­nog pla­na re­or­ga­ni­za­ci­je; 13. Po­bi­ja­nje prav­nih po­slo­va i rad­nji u re­or­ga­ni­za­ci­ji, i 14. Ne­po­stu­pa­nje po pla­nu re­or­ga­ni­za­ci­je.

Iz­da­nje sa­dr­ži i ana­li­zu do­ma­će i stra­ne sud­ske prak­se i smer­ni­ce za pri­me­nu pla­na re­or­ga­ni­za­ci­je.

Autor za­klju­ču­je da je sui generisprav­na pri­ro­da pla­na re­or­ga­ni­za­ci­je i da je bit­no dru­ga­či­ji prav­ni po­lo­žaj uče­sni­ka u re­or­ga­ni­za­ci­ji u od­no­su na op­šti re­žim ko­ji va­ži za sol­vent­na pri­vred­na dru­štva i u od­no­su na ste­čaj­ni re­žim u vi­du ban­krot­stva.

 

504. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O JAV­NIM PRED­U­ZE­ĆI­MA sa pri­lo­zi­ma - pr­vo iz­da­nje. Autor: Mr Se­ku­la NO­VA­KO­VIĆ(For­mat A5, 212 strana, 2016.)                                                                   

 Ce­na knjige je 1.200 din. 

Cena knjige za pretplatnike je 600 din.

Za­kon o jav­nim pred­u­ze­ći­ma je ob­ja­vljen u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS" broj 15 od 25.02.2016. go­di­ne, a stu­pio je na sna­gu 4. mar­ta 2016. go­di­ne.

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži: 1. KO­MEN­TAR sva­kog čla­na za­ko­na o jav­nim pred­u­ze­ći­ma, 2. POD­ZA­KON­SKA AK­TA za nje­go­vo spro­vo­đe­nje (Ured­bu o me­ri­li­ma za ime­no­va­nje di­rek­to­ra jav­nog pred­u­ze­ća či­ji je osni­vač Re­pu­bli­ka Sr­bi­je i Ured­bu o na­či­nu i kon­tro­li ob­ra­ču­na i is­pla­te za­ra­da u jav­nim pred­u­ze­ći­ma) i 3. Sle­de­će PRI­LO­GE: Za­kon o pri­vred­nim dru­štvi­ma (iz­vod iz za­ko­na); Za­kon o op­štem uprav­nom po­stup­ku (iz­vod iz za­ko­na); Za­kon o po­stup­ku re­gi­stra­ci­je u Agen­ci­ji za pri­vred­ne re­gi­stre; Pra­vil­nik o sa­dr­ži­ni Re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta i do­ku­men­ta­ci­ji po­treb­noj za re­gi­stra­ci­ju; Od­lu­ku o na­kna­da­ma za po­slo­ve re­gi­stra­ci­je i dru­ge uslu­ge ko­je pru­ža Agen­ci­ja za pri­vred­ne re­gi­stre.

 

 

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ