11. Prekršaji i privredni prestupi

 

 

502/20. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O PRE­KR­ŠA­JI­MA sa sud­skom prak­som, pod­za­kon­skim ak­ti­ma i re­gi­strom poj­mo­va - četvrto iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Autor: Bo­žo VUK­ČE­VIĆ (For­mat B5, 440 strana, januar 2020.)

DO­DA­TAK: CD sa mo­de­li­ma obra­za­ca za prak­tič­nu pri­me­nu za­ko­na (re­še­nja, na­red­be, po­zi­vi, spo­ra­zu­mi, pre­su­de, žal­be...)             

Ce­na knji­ge sa CD-om je 2.100 din.

Ce­na za pretplatnike je 1.050 din.

 

Najnoviji Zakon o dopunama Za­ko­na o pre­kr­ša­ji­ma ("Službeni gla­snik RS" br. 65/2013, 13/2016 i 98/16 - US),  objavljen je u "Službenom gla­sniku RS" broj 91 od 24.12.2019. godine.

U istom broju Službenog glasnika objavljen je i Zakon o javnim nabavkama. Odredbama člana 246. ovog Zakona propisano je da odredbe čl. 87. st. 2. tač. 1) i čl. 100. st. 2. Zakona o prekršajima prestaju da važe od 1. jula 2020. godine.

U skladu sa prednjim  navodima priredili smo NOVI KOMENTAR Zakona o prekršajima koji sadrži:

1. KOMENTAR prečišćenog teksta Zakona o prekršajima ("Sl. gla­snik RS" br. 65/2013, 13/20, 98/16 - US i 91/2019), sa aktuelnom sudskom praksom inkorporiranom uz odgovarajući član zakona;

2. Registar pojmova,

3. Podzakonska akta, i

4. Prilog: Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima

 

 

25. PRI­VRED­NI PRE­STU­PI (Za­kon o pri­vred­nim pre­stu­pi­ma sa sud­skom prak­som) - če­tvr­to iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Pri­re­dio: Mr Vla­di­mir KO­ZAR (For­mat A5, 304 stra­ne, 2007.)                                                

Ce­na knjige je 950 din.

Cena knjige za pretplatnike je 475 din.

Ovaj pri­ruč­nik sa­dr­ži: Za­kon o pri­vred­nim pre­stu­pi­ma ("Slu­žbe­ni list SFRJ" br. 4/77, 36/77, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90 i "Slu­žbe­ni list SRJ", br. 27/92, 24/94, 28/96, 64/2001, 101/2005), kao i ak­tu­el­nu sud­sku prak­su. U osnov­ni tekst Za­ko­na o pri­vred­nim pre­stu­pi­ma une­te su sve iz­me­ne i do­pu­ne, ta­ko da su či­ta­o­ci­ma na jed­nom me­stu do­stup­ne sve va­že­će od­red­be ovog za­ko­na.

Pri­kaz ak­tu­el­ne sud­ske prak­se ob­u­hva­ta pre­ko 220 sen­ten­ci (iz­vo­da iz sud­skih od­lu­ka), prav­nih sta­vo­va i od­go­vo­ra na pi­ta­nja utvr­đe­nih na sed­ni­ca­ma Ode­lje­nja za pri­vred­ne pre­stu­pei uprav­no-ra­čun­ske spo­ro­ve Vi­šeg tr­go­vin­skog su­da (ra­ni­jeg Vi­šeg pri­vred­nog su­da u Be­o­gra­du) svr­sta­nih u se­dam­na­est te­mat­skih ce­li­na, ko­je pra­te si­ste­ma­ti­za­ci­ju Za­ko­na o pri­vred­nim pre­stu­pi­ma.

 

 

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ