18. Saobraćaj

 

540. ZA­KON O BEZ­BED­NO­STI SA­O­BRA­ĆA­JA NA PU­TE­VI­MA ("Sl. gla­snik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 -US, 55/2014, 96/2015 - dr. za­kon, 9/2016 - US, 24/2018 i 41/2018) sa ob­ja­šnje­nji­ma ka­zne­nih od­re­da­ba uz od­go­va­ra­ju­ći član za­ko­na - dru­go iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje.  Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. pravnik (For­mat B5, 440 stra­na, 2018.)

                                                        Ce­na knji­ge sa CD-om je 2.400 din.
Ce­na knji­ge sa CD-om za pretplatnike je 1.200 din.

Uz knjigu je priređen CD ko­ji sa­dr­ži na jed­nom me­stu pre­či­šće­ne tek­sto­ve svih pod­za­kon­skih aka­ta za pu­nu pri­me­nu Za­ko­na o bez­bed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma(pre­ci­zni­je 50 ured­bi, pra­vil­ni­ka, od­lu­ka...), i koji se redovno ažurira nakon objavljivanja promena podzakonskih akata koji se nalaze na ovom CD-u.
   Dodatak: sadrži pregled svih izmenjenih i dopunjenih članova kao i izmenjene kaznene odredbe uz odgovarajući član zakona, koji  su izmenjeni u skladu sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o bez­bed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma koje su objavljene u  "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS" broj 87 od 13.11.2018.go­di­ne a stu­pile su na sna­gu 21. novembra 2018. go­di­ne.

 

541. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O BEZ­BED­NO­STI SA­O­BRA­ĆA­JA NA PU­TE­VI­MA - pr­vo iz­da­nje. Auto­ri: Bo­žo N.VUK­ČE­VIĆ, advo­kat i Jo­van B. VUK­ČE­VIĆ, advo­kat (For­mat B5, 616 stra­na, 2018.)

DO­DA­TAK: sa­dr­ži pot­pu­ne tek­sto­ve svih čla­no­va Za­ko­na ko­ji su iz­me­nje­ni, do­pu­nje­ni ili pre­sta­li da va­že ("Sl. gla­snik RS", br.41/2018).

 CD: sa­dr­ži pot­pu­ne tek­sto­ve naj­no­vijih za­ko­na iz obla­sti sa­o­bra­ća­ja.

Cena knjige sa CD-om je 3.000 din.
Ce­na knji­ge sa CD-om  za pretplatnike je 1.500 din.

KOMENTAR Za­ko­na o bez­bed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma sa­dr­ži­: 1. POT­PUNI TEKST Za­ko­na o bez­bed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 -US, 55/2014, 96/2015 - dr. za­kon, 9/2016 - US i 24 od 26.03.2018.); 2. KO­MEN­TAR sva­kog čla­na pot­pu­nog tek­sta za­ko­na; 3. Oda­bra­nu SUD­SKU PRAK­SU uz od­go­va­ra­ju­ći član za­ko­na; 4. Re­gi­star poj­mo­va.

U "Službenom gla­sniku RS", br. 41 od 31.05.2018. je objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Novi Zakon o putevima, a u  "Službenom gla­sniku RS", br. 87 od 13.11.2018. godine najnovije izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na osnovu ovih zakona priredili smo:
    I. Do­da­tak (u pa­pir­noj for­mi B5, 36 strana) ko­ji ob­u­hva­ta pre­gled svih čla­no­va zakona ko­ji su iz­me­nje­ni ili do­pu­nje­ni na osnovu izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. gla­snik RS", br. 41/2018 i 87/2018) ili su prestali da važe prema odredbama Zakona o putevima ("Sl. gla­snik RS", br. 41/2018),

II. CD - ko­ji će sa­dr­ža­ti POT­PU­NE TEK­STO­VE SLE­DE­ĆIH ZA­KO­NA:
    1. Za­ko­na o bez­bed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma ("Sl. gla­snik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 -US, 55/2014, 96/2015 - dr. za­kon, 9/2016 - US, 24/2018, 41/2018 i 87/2018)

2. Za­ko­na o pre­vo­zu put­ni­ka u drum­skom sa­o­bra­ća­ju ("Sl. gla­snik RS", br. 68/2015, 41/2018, 44/2018)

3. Za­ko­na o pre­vo­zu tereta u drum­skom sa­o­bra­ća­ju ("Sl. gla­snik RS", br. 68/2015 i 41/2018)

4. No­vi Za­kon o pu­te­vi­ma ("Sl. gla­snik RS", br. 41/2018)

 376. ZA­KON O OBA­VE­ZNOM OSI­GU­RA­NJU U SA­O­BRA­ĆA­JU ("Sl. gla­snik RS", br. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012, 7/2013-US) - dru­go iz­me­nje­no iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 72 stra­ne, 2012.)
      DO­DA­TAK: CD sa pot­pu­nim tek­sto­vi­ma Za­ko­na o bez­bed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-US, 55/2014, 96/2015-dr. zakon, 9/2016-US, 24/2018, 41/2018 i 87/2018) i Za­ko­na o oba­ve­znom osi­gu­ra­nju u sa­o­bra­ća­ju ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012, 7/2013-US)

        Ce­na knji­ge sa CD-om je 500 din. 
 Ce­na knji­ge sa CD-om za pretplatnike je 250 din. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ