Radno-pravni savetnik

  

 

 

RADNO-PRAVNI SAVETNIK

 

  

 

KRATAK PRIKAZ NEKIH OSNOVNIH A BITNIH PODATAKA

VEZANIH ZA PRETPLATU NA

 ČASOPIS RADNO-PRAVNI SAVETNIK ZA 2020. godinu

 

 

      Li­ca, od­go­vor­na za pra­će­nje rad­nih od­no­sa i upra­vlja­nje ka­drov­skom or­ga­ni­za­ci­jom i ad­mi­ni­stra­ci­jom, če­sto te­ško is­pra­te di­na­mi­ku ko­ja pod­ra­zu­me­va oblast rad­nog pra­va, te im zbog mno­štva pro­pi­sa ko­ji­ma se us­po­sta­vlja­ju broj­ne oba­ve­ze za po­slo­dav­ce od­re­đe­na pi­ta­nja osta­ju ne­ja­sna i ne­re­še­na.

      Upra­vo iz tog raz­lo­ga naš ča­so­pis je tu da svo­jim pret­plat­ni­ci­ma po­mog­ne u kon­ti­nu­i­ra­nom pra­će­nju rad­nih od­no­sa i pra­vil­noj i pot­pu­noj im­ple­men­ta­ci­ji no­vo­u­svo­je­nih za­kon­skih od­re­da­ba u sva­ko­dnev­noj prak­si i to kroz:

 

  

Nadamo se da su informacije koje su napred prikazane

dovoljne da prepoznate kvalitet i aktuelnost našeg Časopisa

i da nam ukažete poverenje

PRETPLATOM NA ČASOPIS RADNO PRAVNI SAVETNIK za 2020. godinu

 

 

Godišnja pretplata za 2020. godinu iznosi 22.800,00

 Plaćanje se može izvršiti u celosti ili u dve rate (prva rata 11.800,00 a druga 11.000,00)

 

 

 

 

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ