Radno-pravni savetnik

  

 

 

RADNO-PRAVNI SAVETNIK

 

  

 

KRATAK PRIKAZ NEKIH OSNOVNIH A BITNIH PODATAKA

VEZANIH ZA PRETPLATU NA

 ČASOPIS RADNO-PRAVNI SAVETNIK ZA 2019. godinu

 

 

1. RAD­NO-PRAV­NI SA­VET­NIK je me­seč­ni ča­so­pis, ta­ko da go­di­šnja pret­pla­ta ob­u­hva­ta 12 RE­DOV­NIH BRO­JE­VA ČA­SO­PI­SA.

 2. SA­DR­ŽI­NA ovog ča­so­pi­sa ogle­da se kroz prak­tič­ne i struč­ne pri­lo­ge, uput­stva i ob­ja­šnje­nja pro­pi­sa, mo­de­le op­štih i po­je­di­nač­nih aka­ta iz obla­sti rad­nih od­no­sa, pen­zij­skog, zdrav­stve­nog i so­ci­jal­nog osi­gu­ra­nja, zdrav­stve­ne za­šti­te, stam­be­nih od­no­sa, pri­vred­nog pra­va,... Po­seb­na pa­žnja je po­sve­će­na pra­će­nju no­vo-usvo­je­nih za­ko­na, da bi se na­ši pret­plat­ni­ci na što br­ži i lak­ši na­čin upo­zna­li sa sa­dr­ži­nom no­vih pro­pi­sa i za­šti­ti­ti­li se­be, svo­je po­slo­va­nje i po­slo­va­nje svo­je fir­me u naj­ra­zli­či­ti­jim rad­no-prav­nim si­tu­a­ci­ja­ma. U svakom broju časopisa zastupljene su sledeće rubrike: zapošljavanje, radni odnosi, bezbednost i zdravlje na radu, penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno i socijalno osiguranje i zdravstvena zaštita, stambeno-komunalni odnosi, privredno pravo, ogledni primeri opštih akata, mišljenja i praksa nadležnih organa, pitanja i odgovori...

 3. Sva­ki pret­plat­nik ima pra­vo na BES­PLA­TAN PRI­STUP ba­zi po­sta­vlje­noj na naš sajt www.po­slov­ni­bi­ro.rs, a ko­ja sa­dr­ži sle­de­će:

 1) pot­pu­ne tek­sto­ve 49 za­ko­na (uz oba­ve­zu ažu­ri­ra­nja iz­me­na istih), iz sle­de­ćih obla­sti: rad­nog, pri­vred­nog, obli­ga­ci­o­nog, stvar­nog, na­sled­nog, stam­be­nog i po­ro­dič­nog pra­va, par­nič­nog, van­par­nič­nog i po­stup­ka iz­vr­še­nja i obez­be­đe­nja, uprav­nog i autor­skog pra­va i kri­vič­no-ma­te­ri­jal­nog i kri­vič­no-pro­ce­snog pra­va;

 2) pre­ko 7.500 sud­skih od­lu­ka si­ste­ma­ti­zo­va­nih po obla­sti­ma, ko­je se kvar­tal­no ažu­ri­ra­ju i do­pu­nju­ju;

 3) mo­de­le obra­za­ca - (oko 550 modela ugo­vo­ra, re­še­nja, za­pi­sni­ka, pri­go­vo­ra, po­zi­va, pod­ne­saka, tu­žbi...) za prak­tič­nu pri­me­nu od­re­đe­nih za­ko­na iz po­sto­je­ćih obla­sti pra­va;

 4. U to­ku go­di­ne pret­plat­ni­ci do­bi­ja­ju besplatan mesečni dodatak "Sudska praksa, stručna mišljenja, pitanja i dogovori";

      5. Prak­tič­ne pri­lo­ge pri­re­đu­je­mo i do­sta­vlja­mo u da­tom mo­men­tu - po pro­ce­ni re­dak­ci­je.

      6. Elektronsko praćenje svih brojeva časopisa objavljenih u toku 2019. godine

 

 

Godišnja pretplata za 2019. godinu iznosi 22.700,00

 Plaćanje se može izvršiti u celosti ili u dve rate (prva rata 11.600,00 a druga 11.100,00)

 

  

Važna napomena

Sva­ki pret­plat­nik (i sva­ka nje­go­va slu­žba),

ima pra­vo na PO­PUST OD 50% za ku­po­vi­nu svih na­ših iz­da­nja

(preko 100 knji­ga iz raz­li­či­tih obla­sti - de­talj­ni po­da­ci o knjigama se mo­gu na­ći na na­šem saj­tu).

 

 

Nadamo se da su informacije koje su napred prikazane

dovoljne da prepoznate kvalitet i aktuelnost našeg Časopisa

i da nam ukažete poverenje

PRETPLATOM NA ČASOPIS RADNO PRAVNI SAVETNIK za 2019. godinu

 

 

 

 

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ