4. Obligaciono pravo

    

565. PRAKTIKUM ZA PRIMENU ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA (zakon, aktuelna sudska praksa, modeli ugovora i registar pojmova) prvo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ (For­mat A4, 728 stra­na, 2020.)              

 

Ce­na knjige je 4.000 din.
Cena knjige za pretplatnike je 2.000 din
.

 

Ovo NOVO izdanje priređeno je tako da sadrži tri dela, i to:

1. POTPUNI TEKST ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA ("Službeni list SFRJ", br. 29/1978, 39/1985, 45/1989-USJ, 57/1989, "Službeni list SRJ", br. 31/1993. i "Službeni glasnik RS" br. 18 od 3.03.2020.) sa boldiranim najnovijim izmenama iz 2020. godine. Ispod svakog člana koji je izmenjen, dopunjen ili je prestao da važi naveden je broj Službenog glasnika u kojem je ta promena objavljena.
U izdanju su dati i aktuelni primeri iz sudske prakse nastali u periodu od 2000. - 2020.godine, koji su sistematizovani tako da prate odgovarajući član zakona. Obim­nost sa­mog za­ko­na (1109 čla­no­va) i pri­me­na istog pre­ko 40 go­di­na, "omogućili su" da se tokom njegove dugogodišnje primene stvori bo­ga­ta sudska prak­sa iz ove obla­sti, ko­ja će sigurno svakom korisniku ove knjige, na iz­u­zet­no prak­ti­čan na­čin, olak­ša­ti pri­me­nu predmetnog zakona,
     2.   MODELI NAJZNAČAJNIJIH UGOVORA (76 modela), koji ima­ju in­struk­tiv­ni ka­rak­ter, od­no­sno nji­ho­va pr­ven­stve­na na­me­na je da po­slu­že kao ori­jen­ta­ci­ja i pu­to­kaz za zaključivanje određenih obligaciono-pravnih ugovora, a koji se na lak način mo­gu pri­la­go­di­ti prak­tič­nim po­tre­ba­ma ugovornih strana,
     3.  DETALJAN REGISTAR POJMOVA.

 

 Knji­ga je na­me­nje­na ka­ko prav­nim struč­nja­ci­ma, advo­ka­ti­ma, su­di­ja­ma, ru­ko­vo­di­o­ci­ma prav­nih slu­žbi i menadžmentu pri­vred­nih su­bje­ka­ta, tako i gra­đa­nima, koji se u svakodnevnom životu i radu susreću sa potrebom zaključivanja različitih obligaciono-pravnih ugovora.

 


 

 354. ZA­KON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA ("Sl. list SFRJ", br.29/1978, 39/1985, 45/1989 (USJ), 57/1989, "Sl. list SRJ", br. 31/1993 i "Sl. glasnik RS" br. 18 od 3.03.2020.) sa Registrom pojmova - prvo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ (For­mat B5, 360 stra­na, mart 2020.)         

Ce­na knjige je 1.400 din.

Cena knjige za pretplatnike je 700 din.

  

491/2019. ZA­STA­RE­LOST PO­TRA­ŽI­VA­NJA I JEM­STVO (pre­ma za­kon­skim od­red­ba­ma i sud­skoj prak­si) - drugo dopunjeno iz­da­nje. Autor: Dr Raj­ko SU­DŽUM (For­mat A5, 176 stra­na, 2019.)          

Ce­na knjige je 1.200 дин.

Cena knjige za pretplatnike je 600 din.

Imajući u vidu da je prvo izdanje ove knjige iz 2015. godine naišlo na izuzetno pozitivan odjek na tržištu a autor je imao "novog materijala" u vidu značajnih i novih primera iz sudske prakse kao i dodatnih tumačenja oba obligaciono-pravna instituta, priređeno je ovo NOVO - drugo dopu-njeno izdanje, koje ima dva dela.

PRVI DEO knjige je posvećen zastarelosti potraživanja i taj pravni institut je obrađen kroz četiri tematske celine: 1. Op­šta pra­vi­la za­sta­re­lo­sti, 2. Vre­me po­treb­no za za­sta­re­lost, 3. Za­stoj za­sta­re­va­nja i 4. Pre­kid za­sta­re­va­nja. Za­sta­re­lost je po­sle­di­ca prav­nog dej­stva pro­te­ka vre­me­na na od­re­đe­ne ne­do­zvo­lje­ne rad­nje, na ovla­šće­nja or­ga­na ili na od­re­đe­na su­bjek­tiv­na pra­va, sa 37 podcelina koji su detaljno razradili i stručno i praktično obradili institut zastarelosti u kri­vič­nom, uprav­nom, pre­kr­šaj­no ka­zne­nom, gra­đan­skom pra­vu, so­ci­jal­nom osi­gu­ra­nju i sl.

DRU­GI DEO knji­ge sa­dr­ži sve o jem­stvu si­ste­ma­ti­zo­va­no u 24 te­mat­ske ce­li­ne (od uvod­nih na­po­me­na, pred­me­ta jem­stva, vr­sta jem­stva, mo­guć­no­sti oslo­ba­đa­nja jem­stva, pra­va jem­ca da zah­te­va na­pla­tu od du­žni­ka, pra­va na vra­ća­nje is­pla­će­nog, ...)


403. OBLI­GA­CI­O­NO PRA­VO - PO­SEB­NI DEO - pr­vo iz­da­nje. Autor: Dr Ili­ja ZIN­DO­VIĆ. Re­cen­zen­ti: Prof. dr Ne­nad Đur­đe­vić i Prof. dr Sne­ža­na Mi­la­di­no­vić (For­mat B5, 208 stra­na, 2010.)                                

Cena knjige je 600 din.
Cena knjige za pretplatnike je 300 din.

  

405. ME­TO­DO­LO­GI­JA NA­UČ­NO IS­TRA­ŽI­VAČ­KOG RA­DA - s po­seb­nim osvr­tom na pra­vo i eko­no­mi­ju - pr­vo iz­da­nje. Auto­ri: Dr Mi­lo­rad D. ZA­KIĆ i dr Ili­ja ZIN­DO­VIĆ (For­mat B5, 200 stra­na, 2010.)

Ce­na knjige je 600 din.

Cena knjige za pretplatnike je 300 din.

  

390. UGO­VOR O PO­KLO­NU - pr­vo iz­da­nje. Autor: Dr Dra­go­ljub LA­ZA­RE­VIĆ,re­cen­zent: Prof. dr Zlat­ko Ste­fa­no­vić (For­mat B5, 420 stra­na, 2010.)

Ce­na knjige je 1.800 din.

Cena knjige za pretplatnike je 900 din.

Knji­ga sa­dr­ži SE­DAM GLA­VA sle­de­će sa­dr­ži­ne: Gla­va pr­va - Po­jam, ka­rak­te­ri­sti­ke i zna­čaj ugo­vo­ra o po­klo­nu, Gla­va dru­ga - Ele­men­ti ugo­vo­ra o po­klo­nuGla­va tre­ća - Dej­stvo ugo­vo­ra o po­klo­nu, Gla­va če­tvr­ta - Vr­ste ugo­vo­ra o po­klo­nu, Gla­va pe­ta - Ras­ki­da­nje i opo­ziv (re­vo­ka­ci­ja) ugo­vo­ra o po­klo­nu, Gla­va še­sta - Sud­ska prak­sa, Gla­va sed­ma - Prav­na pra­vi­la o ugo­vo­ru o po­klo­nu.

Pro­u­ča­va­nje ugo­vo­ra o po­klo­nu ne bi bi­lo pot­pu­no bez pro­u­ča­va­nja sud­ske prak­se ko­ja se od­no­si na ovu ma­te­ri­ju. Zbog to­ga smo u ovom ra­du ko­ri­sti­li od­lu­ke op­štin­skih (sa­da osnov­nih), okru­žnih (sa­da vi­ših) i vr­hov­nih su­do­va, ko­je osli­ka­va­ju su­šti­nu ugo­vo­ra o po­klo­nu. Na­ve­de­ne su one sud­ske od­lu­ke ko­je smo sma­tra­li zna­čaj­nim za ce­lo­vi­to sa­gle­da­va­nje ugo­vo­ra o po­klo­nu. Na ovaj na­čin smo sud­sku prak­su ko­ja se od­no­si na ugo­vor o po­klo­nu uči­ni­li pre­gled­nom i la­ko do­stup­nom sva­kom ko­ri­sni­ku ove knji­ge.

   

12. UZAN­SE - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­dio: Ve­li­mir MA­TIĆ (For­mat B5, 200 stra­na, 2003.)               

Ce­na knjige je 840 din.

Cena knjige za pretplatnike je 420 din.

U knji­zi su da­te sledeće uzanse: Op­šte uzan­se za pro­met ro­bom, Po­seb­ne uzan­se: o pro­me­tu ro­be na ma­lo, o gra­đe­nju, za pro­met blo­ko­va i plo­ča od ka­me­na-mer­me­ra i gra­ni­ta, knji­ga, za tr­go­vi­nu: krom­pi­rom, pa­su­ljom, pi­rin­čom, pi­rin­ča­nom ar­pom, po­vr­ćem, ži­ta­ri­ca­ma, luč­ke uzan­se i po­seb­ne uzan­se u tu­ri­zmu.

 

 

   

 

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ