9. Porodično i nasledno pravo

 

192/20. KO­MEN­TAR  PO­RO­DIČ­NOG  ZA­KO­NA sa sudskom praksom, registrom pojmova, obrascima, podzakonskim aktima i prilozima - drugo izmenjeno i dopunjeno  iz­da­nje. Autor: Gordana STANOJČIĆ i Mr Sve­ti­slav R. VU­KO­VIĆ (For­mat B5, 636 stra­na, oktobar 2020.)                                 

Ce­na knjige je 2.300 din.

Cena za vas je 1.150 din.

 

 

NOVO IZDANJE Komentara Porodičnog zakona sa­dr­ži sledećih pet delova:
   1. KO­MEN­TAR potpunog teksta Po­ro­dič­nog za­ko­na ("Sl. gla­snik RS", br. 18/2005, 72/2011- dr. za­kon i 6/2015) sa bo­ga­tom i inoviranom sud­skom prak­som domaćih sudova, koja je sistematizovana uz odgovarajući član zakona,
   2. Modele najznačajnijih obrazaca za prak­tič­nu pri­me­nu za­ko­na,
   3.  De­ta­ljan Re­gi­star poj­mo­va,

   4.   Sva podzakonska akta doneta po ovom zakonu i
  5. Pri­lo­ge: Za­kon o ma­tič­nim knji­ga­ma, Za­kon o po­sredovanju u rešavanju sporova i iz­vo­de iz Za­ko­na o van­par­nič­nom i par­nič­nom po­stup­ku i Za­ko­na o iz­vr­še­nju i obez­be­đe­nju, čije poznavanje doprinosi potpunoj primeni Porodičnog zakona.
 
Novo izdanje preporučujemo ne samo sudijama, javnim tužiocima, advokatima, javnim beležnicima, izvršiteljima već i svima ostalima koji se bave problematikom porodičnopravnih odnosa.

193. PO­RO­DIČ­NI ZA­KON KROZ SUD­SKU PRAK­SU - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ,dipl. prav­nik (For­mat B5, 408 stra­na, 2013.)

Ce­na knjige je 1.200 din.

Cena knjige za pretplatnike je 600 din.

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži: Pot­pu­ni tekst PO­RO­DIČ­NOG ZA­KO­NA, AK­TU­EL­NU SUD­SKU PRAK­SU ko­ja pra­ti od­go­va­ra­ju­ći član za­ko­na, MO­DE­LE OBRA­ZA­CA za prak­tič­nu pri­me­nu za­ko­na (27 mo­de­la pred­lo­ga, ugo­vo­ra, spo­ra­zu­ma, tu­žbi...) i RE­GI­STAR poj­mo­va za­ko­na.

  DODATAKsadrži: Pregled izmenjenih članova Porodičnog zakona koje su objavljene u "Sl. gla­sniku RS", br. 6 od 22.01.2015. godine.

   

477. PO­RO­DIČ­NO I NA­SLED­NO PRA­VO sa Re­gi­stri­ma poj­mo­va - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat B5, 204 stra­ne, 2015.)                                                                                                       

Ce­na knjige je 1.200 din.

Cena knjige za pretplatnike je 600 din.

Ovo ­i­zda­nje sa­dr­ži: 1. POT­PU­NI TEKST PO­RO­DIČ­NOG ZA­KO­NA  ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. za­kon i 6 od 22.01.2015.) sa bo­ldi­ra­nim pro­me­na­ma za­ko­na ob­ja­vlje­nim u "Sl. gla­sni­ku RS" br. 6/2015 i de­ta­ljan Re­gi­star poj­mo­va; 2. POT­PU­NI TEKST ZA­KO­NA O NA­SLE­ĐI­VA­NJU ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 46/1995, 101/2003 - USRS i 6 od 22.01.2015.) sa bo­ldi­ra­nim pro­me­na­ma za­ko­na ob­ja­vlje­nim u "Sl. gla­sni­ku RS" br. 6/2015  i de­ta­ljan Re­gi­star poj­mo­va.

Isto­vre­me­no je, ra­di prak­tič­no­sti, u sa­dr­ža­ju knji­ge uz sva­ki in­sti­tut, oba za­ko­na, na­ve­de­no ko­jim čla­no­vi­ma za­ko­na je isti re­gu­li­san.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ