15. Advokatura, javni beležnik, veštačenje, unutrašnji poslovi

 

543. ZBIRKA NOVIH ZAKONA - prvo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. pravnik (For­mat B5, 368 stra­na, 2018.)

                                    Ce­na knjige je 1.500 din.

Ce­na knjige za pretplatnike je 750 din.

Ova zbirka sadrži prečišćene tekstove sledećih zakona:
   1. ZA­KON o po­li­ci­ji ("Sl. gla­snik RS", br. 6/2016, 24/2018 i 87 od 13.11.2018.)
   2. ZA­KON o je­din­stve­nom ma­tič­nom bro­ju gra­đa­na

    ("Sl. gla­snik RS", br. 24 od 26.03.2018.)

 3. ZA­KON o dr­ža­vljan­stvu ("Sl. gla­snik RS", br. 135/2004, 90/2007 i 24 od 26.03.2018.) 

 4. ZA­KON o jav­nom re­du i mi­ru ("Sl. gla­snik RS", br. 6/2016 i 24 od 26.03.2018.)

 5. ZA­KON o stran­ci­ma ("Sl. gla­snik RS", br. 24 od 26.03.2018.

 6. ZA­KON o azi­lu i pri­vre­me­noj za­šti­ti ("Sl. gla­snik RS", br. 24 od 26.03.2018.)

 7. ZA­KON o gra­nič­noj kon­tro­li ("Sl. gla­snik RS", br. 24 od 26.03.2018.)

 8. ZA­KON o evi­den­ci­ja­ma i ob­ra­di po­da­ta­ka u obla­sti unu­tra­šnjih po­slo­va  

    ("Sl. gla­snik RS", br. 24 od 26.03.2018.)

 9. ZA­KON o na­ci­o­nal­nom DNK re­gi­stru ("Sl. gla­snik RS", br. 24 od 26.03.2018.)

   

498. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O JAV­NOM BE­LE­ŽNI­ŠTVU - če­tvr­to iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje.  Autor: Dr Dra­go­ljub LA­ZA­RE­VIĆ (For­mat B5, 392 stra­ne, 2016.)           

Ce­na knji­ge sa CD-omje 2.000 din.
Ce­na knjige sa CD-om za pretplatnike je 1.000 din.

Ovo iz­da­nje je pri­re­đe­no u skla­du sa poslednjim iz­me­na­ma Za­ko­na o jav­nom be­le­žni­štvu, i sa­dr­ži: KO­MEN­TAR POT­PU­NOG TEK­STA ZA­KO­NA o jav­nom be­le­žni­štvu ("Sl. gla­snik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014- dr. za­kon, 93/2014-dr. za­kon, 121/2014, 6/2015 i 106 od 21.12.2015.), sa po­seb­nim osvr­tom na ko­men­ta­re svih čla­no­va ko­ji su iz­me­nje­ni, od­no­sno do­pu­nje­ni iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na ob­ja­vlje­nim u "Slu­žbe­nim gla­sni­ku RS" broj 106/2015; RE­GI­STAR poj­mo­va; sva­ POD­ZA­KON­SKA AK­TA (18 aka­ta) (ko­je je do­neo Mi­ni­star prav­de i Jav­no­be­le­žnič­ka ko­mo­ra), i Pri­log (Za­kon o pro­me­tu ne­po­kret­no­sti, Za­kon o ove­ra­va­nju pot­pi­sa, ru­ko­pi­sa i pre­pi­sa, Iz­vo­de iz Po­ro­dič­nog za­ko­na, Za­ko­na o na­sle­đi­va­nju i Za­ko­na o van­par­nič­nom po­stup­ku).

CD: sadrži potpune tekstove svih podzakonskih akata koji su objavljeni nakon izlaska knjige iz štampe.

  

450. PI­SA­NJE I GRA­FO­SKOP­SKO VE­ŠTA­ČE­NJE - pr­vo iz­da­nje. Auto­ri: Dr­ Ra­do­slav SVI­ČE­VIĆ i Dr Ili­ja ZIN­DO­VIĆ (For­mat B5, 396 stra­na, 2014.)

Ce­na knjige je 2.000 din.

Cena knjige za pretplatnike je 1.000 din.

Ovo iz­da­nje pri­ka­za­no je kroz sle­de­ćih dva­na­est te­mat­skih ce­li­na: 1. Ve­šta­če­nje kao do­ka­zno sred­stvo; 2. Na­sta­nak pi­sa­nja i raz­voj al­fa­be­ta; 3. Ner­vno mi­šić­ni si­stem i pi­sa­nje; 4. Psi­hič­ke funk­ci­je i pi­sa­nje; 5. Uti­caj za­mo­ra na pi­sa­nje; 6. Sta­rost i pi­sa­nje; 7. Uti­caj te­le­snih bo­le­sti i po­vre­da mo­zga na pi­sa­nje; 8. Gra­fo­skop­sko ve­šta­če­nje; 9. Ve­šta­če­nje ru­ko­pi­sa; 10. Ve­šta­če­nje pot­pi­sa; 11. Pi­sa­nje na­la­za i mi­šlje­nja; 12. Reč­nik poj­mo­va.

  

398. VE­ŠTA­ČE­NJE NE­MA­TE­RI­JAL­NE ŠTE­TE - pr­vo iz­da­nje. Auto­ri: Rast­ko SVI­ČE­VIĆ,Ve­sna KO­VA­ČE­VIĆ i Du­brav­ka KO­LUN­DŽIĆ; Re­cen­zen­ti: Prof. dr Sne­ža­na Velj­ko­vić, Do­cent dr Ra­do­mir Sa­mar­džić i Do­cent dr Ili­ja Zin­do­vić (For­mat B5, 288 stra­na, 2010.)

                                                                                               Ce­na knjige je 2.100 din.
Cena knjige za pretplatnike je 1.050 din.

Knji­ga VE­ŠTA­ČE­NJE NE­MA­TE­RI­JAL­NE ŠTE­TE, ba­vi se pro­ble­mom ko­ji je zna­čaj­no pri­su­tan u sud­skoj prak­si i o ko­jem su sta­vo­vi iz prav­ne i me­di­cin­ske na­u­ke ve­o­ma ne­u­jed­na­če­ni. Auto­ri ovog iz­da­nja (advo­kat, spe­ci­ja­li­sta ne­u­rop­si­hi­ja­tri­je i spe­ci­ja­li­sta sud­ske me­di­ci­ne), ob­ra­di­li su niz ra­zno­vr­snih pro­ble­ma iz ove obla­sti i ujed­na­či­li sta­vo­ve, ko­ji mo­gu bi­ti od ve­li­kog zna­ča­ja svim li­ci­ma ko­ja su uklju­če­na u sud­ski po­stu­pak ko­ji se od­no­si na oblast ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te.

Ori­gi­nal­nost knji­ge se is­po­lja­va "što je na­đe­na pri­klad­na me­ra u nje­nom pi­sa­nju, što je pi­sa­na ja­snim i ra­zu­mlji­vim je­zi­kom, ta­ko da su prav­ni poj­mo­vi ra­zu­mlji­vi za ve­šta­ke me­di­cin­ske stru­ke, a me­di­cin­ski poj­mo­vi za li­ca iz prav­ne stru­ke. Isto­vre­me­no se uka­zu­je da je na­pra­vljen us­pe­šan spoj prav­ne i me­di­cin­ske na­u­ke, u de­lu po­sla na ko­ji su ove dve na­u­ke upu­će­ne da sa­ra­đu­ju. Uz to, po­seb­no tre­ba is­ta­ći da su sud­ska i me­di­cin­ska prak­sa ve­o­ma oskud­ni u li­te­ra­tu­ri u for­mi struč­nih čla­na­ka, a knji­ga ova­kvog sa­dr­ža­ja do sa­da ni­je ob­ja­vlje­na.

Po­red auto­ra knji­ge ko­ji su ob­ra­di­li po­gla­vlja u op­štem de­lu: Ve­šta­če­nje kao do­ka­zno sred­stvo i Ne­ma­te­ri­jal­na šte­ta i nje­ni vi­do­vi, auto­ri knji­ge su bli­sko sa­ra­đi­va­li u pi­sa­nju po­gla­vlja iz spe­ci­jal­nog de­la knji­ga, u ko­jem su 20 is­tak­nu­tih me­di­cin­skih struč­nja­ka ob­ra­di­li sve po­vre­de i nje­ne po­sle­di­ce, po si­ste­mi­ma i or­ga­ni­ma. Po­red osnov­nih in­for­ma­ci­ja o vr­sta­ma po­vre­da, u sva­kom po­gla­vlju spe­ci­jal­nog de­la, ob­ra­đe­ne su po­sle­di­ce te­le­snih po­vre­da i psi­ho­tra­u­ma­ti­zma, pri če­mu su one do­ve­de­ne u ve­zu sa od­re­đe­nim vi­do­vi­ma ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te, i nji­ho­vom pro­ce­nom. Uz to sve vr­ste po­vre­da pot­kre­plje­ne su sa pri­me­ri­ma iz prak­se me­di­cin­skog ve­šta­če­nja ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te.

S ob­zi­rom da su auto­ri uspe­šno ob­ra­di­li naj­zna­čaj­ni­je aspek­te ve­šta­če­nja ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te, re­cen­zen­ti (pro­fe­so­ri sud­ske me­di­ci­ne i ne­u­rop­si­hi­ja­tri­je i na­stav­nik na Prav­nom fa­kul­te­tu sa is­ku­stvom su­di­je Okru­žnog su­da) pre­po­ru­ču­ju knji­gu i kao po­moć­ni udž­be­nik u aka­dem­skom obra­zo­va­nju i usa­vr­ša­va­nju, od­no­sno kao ko­ri­snu struč­nu li­te­ra­tu­ru.

U sa­dr­ži­ni knji­ge je dat i kom­ple­tan tekst ZA­KO­NA O SUD­SKIM VE­ŠTA­CI­MA ob­ja­vljen u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 44 od 30.06.2010. go­di­ne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ