16. Aktuelna sudska praksa

 

218. AK­TU­EL­NA SUD­SKA PRAK­SA ZA NA­STA­NAK, DEJ­STVO I PRE­STA­NAK OBA­VE­ZE - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­dio: To­mi­slav KR­SMA­NO­VIĆ, Sa­vet­nik Vr­hov­nog su­da Sr­bi­je (For­mat B5, 472 stra­ne, 2003.)    

 

                                               Ce­na knjige je 800 din.
Ce­na knjige za pretplatnike je 400 din.


Ovo je iz­danj­e ko­je tre­ti­ra kom­plet­nu pro­ble­ma­ti­ku: na­sta­nak, dej­stvo i pre­sta­nak oba­ve­ze. Ma­te­ri­jal je sre­đen po sa­drža­ju Za­ko­na o obli­ga­ci­o­nim od­no­si­ma, i to: Gla­va II - Na­sta­nak oba­ve­za, Gla­va III - Dej­stvo oba­ve­ze, Gla­va IV - Pre­sta­nak oba­ve­ze, Gla­va V - Raz­ne vr­ste oba­ve­za, Gla­va VI - Pro­me­na po­ve­ri­o­ca i dužni­ka.

 
 

558. NA­KNA­DA ŠTE­TE I UGO­VOR O DO­ŽI­VOT­NOM IZ­DR­ŽA­VA­NJU (pre­ma Za­ko­nu o obli­ga­ci­o­nim od­no­si­ma, Za­ko­nu o na­sle­đi­va­nju i sud­skoj prak­si) - pr­vo iz­da­nje. Autor: Dr Raj­ko SU­DŽUM (For­mat B5, 240 stra­na, april 2019.)

                                                                                      Ce­na knjige je 1.700 din.

                                                                                                                                                                Ce­na knjige za pretplatnike je 850 din.

 

PR­VI DEO knji­ge po­sve­ćen je pro­u­zro­ko­va­nju i na­kna­di šte­te i taj prav­ni in­sti­tut je ob­ra­đen kroz sle­de­ćih de­vet te­mat­skih ce­li­na: 1. Op­šta na­če­la, 2. Od­go­vor­nost za šte­tu po osno­vu kri­vi­ce, 3. Od­go­vor­nost za dru­gog, 4. Od­go­vor­nost pri­vred­nih dru­šta­va i dru­gih prav­nih li­ca pre­ma tre­ćem, 5. Od­go­vor­nost za šte­tu od opa­sne stva­ri ili opa­sne de­lat­no­sti, 6. Po­seb­ni slu­ča­je­vi od­go­vor­no­sti za šte­tu, 7. Na­kna­da, 8. Od­go­vor­nost vi­še li­ca za istu šte­tu, 9. Pra­vo ošte­će­ni­ka po­sle za­sta­re­lo­sti pra­va da zah­te­va na­kna­du. 

Šte­ta je uma­nje­nje ne­či­je imo­vi­ne (obič­na šte­ta) i spre­ča­va­nje nje­nog uve­ća­va­nja (iz­ma­kla ko­rist), kao i na­no­še­nje dru­gom fi­zič­kog ili psi­hič­kog bo­la ili stra­ha) ne­ma­te­ri­jal­na šte­ta. Na­stan­kom šte­te stva­ra se obli­ga­ci­o­ni od­nos u ko­me na stra­ni štet­ni­ka po­sto­ji oba­ve­za, a na stra­ni ošte­će­ni­ka po­tra­ži­va­nje. Ovaj obli­ga­ci­o­ni od­nos raz­re­ša­va se is­pu­nje­njem oba­ve­ze štet­ni­ka na taj na­čin što on na­kna­đu­je šte­tu ošte­će­ni­ku.

U ovom de­lu knji­ge de­talj­no su ob­ra­đe­ne sve na­pred na­ve­de­ne ce­li­ne uz na­vo­đe­nje ak­tu­el­nih pri­me­ra iz bo­ga­te sud­ske prak­se.

DRU­GI DEO knji­ge sa­dr­ži sve o Ugo­vo­ru o do­ži­vot­nom iz­dr­ža­va­nju si­ste­ma­ti­zo­va­no u 23 te­mat­ske ce­li­ne (od poj­ma ugo­vo­ra, po­treb­nih uslo­va za za­klju­če­nje ugo­vo­ra,  ob­li­ka i for­me, do­ži­vot­nog iz­dr­ža­va­nja, ... do ras­ki­da ugo­vo­ra zbog po­re­me­će­nih od­no­sa ili pro­me­nje­nih okol­no­sti).

Ugo­vo­rom o do­ži­vot­nom iz­dr­ža­va­nju oba­ve­zu­je se pri­ma­lac iz­dr­ža­va­nja da se po­sle nje­go­ve smr­ti na da­va­o­ca iz­dr­ža­va­nja pre­ne­se svo­ji­na tač­no od­re­đe­nih stva­ri ili ka­kva dru­ga pra­va, a da­va­lac iz­dr­ža­va­nja se oba­ve­zu­je da ga, kao na­kna­du za to, iz­dr­ža­va i da se bri­ne o nje­mu do kra­ja nje­go­vog ži­vo­ta i da ga po­sle smr­ti sa­hra­ni.

Pri­ma­lac iz­dr­ža­va­nja ugo­vo­rom mo­že ob­u­hva­ti­ti sa­mo stva­ri ili pra­va po­sto­je­ća u tre­nut­ku za­klju­če­nja ugo­vo­ra.

Ako što dru­go ni­je ugo­vo­re­no, oba­ve­za iz­dr­ža­va­nja na­ro­či­to ob­u­hva­ta obez­be­đi­va­nje sta­no­va­nja, hra­ne, ode­će i obu­će, od­go­va­ra­ju­ću ne­gu u bo­le­sti i sta­ro­sti, tro­ško­ve le­če­nja i da­va­nja za sva­ko­dnev­ne uobi­ča­je­ne po­tre­be.

Autor je svo­ja prak­tič­na tu­ma­če­nja ovog na­sled­no-prav­nog in­sti­tu­ta pot­kre­pio broj­nim pri­me­ri­ma iz sud­ske prak­se.

 

559. NA­SLED­NO PRA­VO KROZ SUD­SKU PRAK­SU - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ (For­mat B5, 292 stra­ne, april 2019.)                                                                                                                                                   Ce­na knjige je 1.500 din.
                                                                                                                                         Ce­na knjige za pretplatnike je 750 din.

Ova NO­VA KNJI­GA sa­dr­ži:

1. De­ta­ljan sa­dr­žaj Za­ko­na sa opre­de­lje­njem sva­kog čla­na uz od­go­va­ra­ju­ći in­sti­tut za­ko­na,

2. Pot­pu­ni tekst Za­ko­na o na­sle­đi­va­nju ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 46 od 4.11.1995, 101 od 17.10.2003-U i 6 od 22.01.2015.),

3. AK­TU­EL­NU SUD­SKU PRAK­SU ko­ja je in­kor­po­ri­ra­na uz od­go­va­ra­ju­ći član Za­ko­na, i

4. Re­gi­star poj­mo­va.

 Ima­ju­ći u vi­du da je Za­kon o na­sle­đi­va­nju u pri­me­ni pre­ko 20 go­di­na, nje­go­va du­go­go­di­šnja pri­me­na re­zul­ti­ra­la je stva­ra­njem bo­ga­te sud­ske prak­se, ko­ja je po­slu­ži­la kao "do­bar te­melj" za pri­re­đi­va­nje ovog no­vog iz­da­nja, s ci­ljem da sva­kom kup­cu na iz­u­zet­no prak­ti­čan na­čin olak­ša pri­me­nu pred­met­nog Za­ko­na  u prak­si.

    

515. NA­KNA­DA ŠTE­TE KROZ SUD­SKU PRAK­SU - dru­go iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. pravnik (For­mat B5, 232 stra­ne, 2016.)

Ce­na knjige je 950 din.
Ce­na knjige za pretplatnike je 475 din.

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži: 1. IZ­VOD IZ ZA­KO­NA O OBLI­GA­CI­O­NIM OD­NO­SI­MA ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 i "Sl. list SRJ", br. 31/93) - od­red­be čla­na 154 do 209., ko­je se od­no­se NA PRO­U­ZRO­KO­VA­NJE ŠTE­TE (Op­šta na­če­la; Od­go­vor­nost po osno­vu kri­vi­ce; Od­go­vor­nost za dru­gog; Od­go­vor­nost pred­u­ze­ća i dru­gih prav­nih li­ca pre­ma tre­ćem; Od­go­vor­nost za šte­tu od opa­sne stva­ri ili opa­sne de­lat­no­sti; Od­go­vor­nost u slu­ča­ju ude­sa iza­zva­nog mo­tor­nim vo­zi­li­ma u po­kre­tu; Od­go­vor­nost pro­iz­vo­đa­ča stva­ri sa ne­do­stat­kom; Po­seb­ni slu­ča­je­vi od­go­vor­no­sti; Na­kna­da ma­te­ri­jal­ne šte­te; Na­kna­da ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te; Od­go­vor­nost vi­še li­ca za istu šte­tu i Pra­vo ošte­će­ni­ka po­sle za­sta­re­lo­sti pra­va da zah­te­va na­kna­du), i 2. AK­TU­EL­NU SUD­SKU PRAK­SU ko­ja je na­sta­la u pe­ri­o­du od 2000. do 2016. go­di­ne, prak­sa ka­ko osnov­nih i okru­žnih su­do­va i Vr­hov­nog su­da Sr­bi­je, ta­ko i naj­no­vi­ja prak­sa Vi­ših i Ape­la­ci­o­nih su­do­va i Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da. Prak­sa je pri­re­đe­na ta­ko da je is­pod sva­kog čla­na na­ve­de­na sud­ska od­lu­ka ko­ja bli­že ob­ja­šnja­va taj član, a uko­li­ko za je­dan član ima vi­še pre­su­da one su hro­no­lo­ški slo­že­ne, od­no­sno pr­vo je da­ta naj­no­vi­ja prak­sa a on­da sle­de pre­su­de iz ra­ni­jih go­di­na.

 

176. AK­TU­EL­NA SUD­SKA PRAK­SA IZ OBLI­GA­CI­O­NOG PRA­VA. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat B5, 752 stra­ne, 2006).

Iz­da­nje iz­da­je­mo kao knji­gu i na CD-u.                                                                 

Ce­na knjige sa CD-om je 2.000 din.
Ce­na knjige sa CD-om za pretplatnike 1.000 din.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ