17. Menica i revizija javnog sektora

  

273. ME­NI­CA U NO­VOM PLAT­NOM SI­STE­MU - pr­vo iz­da­nje. Autor: Mom­či­lo TO­MIĆ, Kon­sul­tant za me­nič­na pra­va i oba­ve­ze (For­mat A5, 200 stra­na, 2003.)

                                                                                    Ce­na knjige je 900 din.
Cena knjige za pretplatnike je 450 din.

U knji­zi je te­ži­šte ob­ra­de ob­u­hva­ti­lo prak­tič­no ob­ja­šnja­va­nje pri­me­ne me­nič­nih pra­va, a na­ro­či­to: obez­be­đi­va­nja pla­ća­nja ro­be i uslu­ga me­ni­com, iz­mi­ri­va­nje oba­ve­za in­do­si­ra­njem me­ni­ce bez an­ga­žo­va­nja nov­ča­nih sred­sta­va, kre­di­ti­ra­nje na osno­vu po­kri­ća me­ni­com (da­va­nje kre­di­ta, ava­li­ra­nje i is­pla­ta, ak­cep­ti­ra­nje i is­pla­ta, eskon­to­va­nje i re­e­skon­to­va­nje - ku­po­vi­na i pro­da­ja me­ni­ca), na­pla­ta me­nič­nih po­tra­ži­va­nja i od osta­lih me­nič­nih pot­pi­sni­ka (in­do­sa­na­ta), po­di­za­nje pro­te­sta i pod­no­še­nje re­gre­snog zah­te­va kod nad­le­žnog su­da. U knji­zi su po­seb­no da­ta de­talj­na ob­ja­šnje­nja me­nič­nih pra­vi­la i me­nič­ni­hrad­nji pro­pi­sa­nih u za­ko­nu o me­ni­ci ko­ji se od­no­se na: me­nič­na na­če­la, sa­stoj­ke, vr­ste me­ni­ca, me­nič­ni aval (jem­stvo), pre­nos, in­do­si­ra­nje i ce­si­ja, ak­cep­ti­ra­nja i is­pla­ta, pro­test i re­gres me­nič­nih po­tra­ži­va­nja. U po­seb­nim po­gla­vlji­ma ob­ja­šnjen je na­čin prak­tič­ne pri­me­ne po­slo­va­nja me­ni­com, pri­me­nom no­ve teh­no­lo­gi­je u plat­nom pro­me­tu i teh­no­lo­gi­je pro­ce­ne is­prav­no­sti što će ko­ri­sno po­mo­ći svi­ma ko­ji na bi­lo ko­ji na­čin oba­vlja­ju po­slo­ve sa me­ni­com.

  

465. RE­VI­ZI­JA JAV­NOG SEK­TO­RA - dru­go iz­da­nje. Auto­ri: Prof.dr Lju­bi­ša STA­NO­JE­VIĆ i Mr. sci Zden­ka VI­DO­VIČ (For­mat B5, 440 stra­na, 2016.)

Ce­na knjige je 1.900 din.
Cena knjige za pretplatnike je 950 din.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ