Savremena praksa SKOLA

 

 

"SAVREMENA PRAKSA - ŠKOLA"

(časopis za pravna i ekonomska pitanja u
oblasti obrazovanja, vaspitanja, kulture...)

 

 

 

                                                                     

 

P   R   E   T   P   L   A   T   O   M

NA ČASOPIS SAVREMENA PRAKSA ŠKOLA za 2020. godinu

OBEZBEDITE SEBI BRZ, SIGURAN, TAČAN I AŽURAN PRISTUP SVIM INFORMACIJAMA

BITNIM ZA USPEŠNO I ZAKONITO POSLOVANJE VAŠIH OBRAZOVNO-VASPITNIH USTANOVA 

 

 

 SA­VRE­ME­NA PRAK­SA ŠKO­LA je me­seč­ni ča­so­pis ko­ji "PO­STO­JI" od 1971. go­di­ne, zna­či pu­nih 48 go­di­na - što ne­spor­no i do­volj­no go­vo­ri o kva­li­te­tu tog ča­so­pi­sa.

SA­DR­ŽI­NU ovog ča­so­pi­sa či­ne struč­ni ko­men­ta­ri i de­talj­na ob­ja­šnje­nja pro­pi­sa ko­ji re­gu­li­šu oblast obra­zo­va­nja i vas­pi­ta­nja (pred­škol­skog, osnov­nog i sred­njeg), sa broj­nim prak­tič­nim pri­me­ri­ma i mo­de­li­ma aka­ta uskla­đe­nih sa iz­me­na­ma za­ko­na i pod­za­kon­skih aka­ta, ak­tu­el­na sud­ska prak­sa i struč­na mi­šlje­nja iz obla­sti obra­zo­va­nja i vas­pi­ta­nja...i to kroz sle­de­ćih 5 te­mat­skih ce­li­na: 1. Obra­zo­va­nje, pri­vre­da, dru­štvo, 2. Pra­va i oba­ve­ze za­po­sle­nih, 3. Eko­no­mi­ka obra­zo­va­nja, 4. Pi­ta­liste - od­go­va­ra­mo, 5. Struč­na mi­šlje­nja i sud­ska prak­sa.

 Ča­so­pis po­seb­nu pa­žnju po­sve­ćuje sva­kom no­vom pro­pi­su, i to od­mah na­kon nje­go­vog usva­ja­nja i ob­ja­vlji­va­nja. Kroz re­dov­ne mesečne bro­je­ve ča­so­pi­sa, kao i prak­tič­ne se­pa­ra­te u pa­pir­noj ili elek­tron­skoj for­mi, de­talj­no i na što prak­tič­ni­ji na­čin upo­zna­jemo vas sa pro­me­na­ma u re­gu­la­ti­vi ra­da obra­zov­no-vas­pit­nih usta­no­va i prak­tič­nim pri­lo­zi­ma olak­ša­vamo pri­me­nu tih pro­pi­sa,a go­to­vim mo­de­li­ma op­štih i po­je­di­nač­nih aka­ta po­jed­no­sta­vljujemo vaš rad.

 

 

P R E T P L A T A

NA ČASOPIS "SAVREMENA PRAKSA - ŠKOLA"
ZA 2020. GODINU OBUHVATA:
  

 

1. 12 redovnih brojeva mesečnog časopisa.

2. Pri­stup elek­tron­skoj ba­zi ko­ja sa­dr­ži: 1. za­kon­ske i pod­za­kon­ske ak­te iz obla­sti obra­zo­va­nja i vas­pi­ta­nja (190 propisa), 2. pot­pu­ne tek­sto­ve za­kon­skih pro­pi­sa za rad di­rek­to­ra i se­kre­ta­ra ško­la (39 propisa) i 3. mo­de­le op­štih aka­ta i pri­me­re po­je­di­nač­nih aka­ta za pred­škol­ske usta­no­ve, osnov­ne i sred­nje ško­le, mo­de­le op­štih i pri­me­re po­je­di­nač­nih aka­ta pri­re­đe­nih po Za­ko­nu o ra­du i mo­de­le svih vr­sta pri­vred­no-prav­nih ugo­vo­ra re­gu­li­sa­nih Za­ko­nom o obli­ga­ci­o­nim od­no­si­ma. Ba­za će se re­dov­no ažu­ri­ra­ti na­kon ob­ja­vlji­va­nja pro­me­na pro­pi­sa u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS" i "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS - Pro­svet­nom gla­sni­ku". Upla­tom pret­pla­te sva­ki pret­plat­nik do­bi­ja ko­ri­snič­ko ime i lo­zin­ku ka­ko bi to­kom ce­le go­di­ne mo­gao da pra­ti pro­me­ne pro­pi­sa iz pred­met­ne ba­ze.

3. 50% po­pu­sta u ce­ni za ku­po­vi­nu svih na­ših struč­nih iz­da­nja (tre­nut­no u po­nu­di ima­mo preko 100 knji­ga). Ovaj po­pust mo­že ostva­ri­ti sva­ka slu­žba pret­plat­ni­ka.

4. Elekronsko praćenje svih brojeva časopisa objavljenih tokom 2020. godine.

 

GODIŠNJA pretplata na časopis "SAVREMENA PRAKSA - ŠKOLA"

za 2020. godinu iznosi:

20.200 dinara

Uplatu pretplate možete izvršiti odjednom ili u dve rate:

prva rata - 10.200 dinara

druga rata - 10.000 dinara