Nedeljni list za privredna i pravna pitanja

  
 

"SAVREMENA PRAKSA"

list za privredna i pravna pitanja

 

                                                                       

P   R   E   T   P   L   A   T   O   M

NA NEDELJNI LIST ZA PRIVREDNA I PRAVNA PITANJA 

"SAVREMENA PRAKSA" za 2020. godinu

OBEZBEDITE SEBI SIGURNE, BRZE I AŽURNE INFORMACIJE

BITNE ZA USPEŠNO I ZAKONITO POSLOVANJE SVIH OBLIKA PRIVREDNIH DRUŠTAVA 

 

 OSNOVNI PODACI O NEDELJNOM LISTU      U

SA­VRE­ME­NA PRAK­SA je nedeljni list ko­ji "po­sto­ji na tržištu izdavača" od 1965. go­di­ne.

■ To­kom ovih 55 GO­DI­NA PO­STO­JA­NJA tru­di­li smo se da svoje pretplatnike, kroz list SAVREMENA PRAKSA, na nedeljnom nivou u pot­pu­no­sti upo­zna­mo sa svim no­vi­na­ma u regulativi privredno-pravnih pitanja.

Pro­fe­si­o­nal­nost, struč­nost, ažur­nost, pre­dan rad i za­la­ga­nje su osno­vi na­šeg po­slov­nog po­na­ša­nja koje nam i omogućava višedecenijsko postojanje i opstanak u ozbiljnoj stručnoj konkurenciji sa drugim izdavačima.

 

    TEMATIKA NEDELJNOG LISTA     A

 SA­VRE­ME­NA PRAK­SAje struč­ni ne­delj­nilist či­ju sa­dr­ži­nu re­pre­zen­tu­ju struč­na ob­ja­šnje­nja i ko­men­ta­ri naj­bit­ni­jih pro­pi­sa ko­ji re­gu­li­šu raz­li­či­te obla­sti, od ko­jih iz­dva­ja­mo naj­zna­čaj­ni­je: ■ Osni­va­nje, or­ga­ni­zo­va­nje, po­slo­va­nje i rad svih ob­li­ka pri­vred­nih dru­šta­va i jav­nih pred­u­ze­ća; ■ Pra­va oba­ve­ze i od­go­vor­no­sti iz rad­nog od­no­sa, od­no­sno po osno­vu ra­da (od za­sni­va­nja rad­nog od­no­sa, za­šti­te za­po­sle­nih, ob­ra­ču­na za­ra­da i na­kna­da za­po­sle­nih, do pre­stan­ka rad­nog od­no­sa); ■ Ostva­re­nje pra­va iz pen­zij­skog, zdrav­stve­nog i so­ci­jal­nog osi­gu­ra­nja; ■ Oba­ve­ze, ro­ko­vi i vi­si­na pla­ća­nja po­re­za (PDV, po­rez na do­ho­dak, do­bit ili imo­vi­nu) i do­pri­no­sa; ■ Iz­ra­da za­vr­šnog bi­lan­sa ka­ko pri­vred­nih dru­šta­va ta­ko i u jav­nom sek­to­ru; ■ Pra­vil­no vo­đe­nje po­stu­pa­ka jav­nih na­bav­ki; ■ Plat­ni pro­met i elek­tron­ska upra­va; ■ Sta­tus za­po­sle­nih u AP i JLS; ■ Si­stem pla­ta u jav­nom sek­to­ru; ■ Spro­vo­đe­nje od­re­da­ba no­vog ZUP-a; ■ Prak­tič­na pri­me­na Za­ko­na o iz­vr­še­nju i obez­be­đe­nju na nov­ča­nim pri­ma­nji­ma, po­kret­no­sti­ma, ne­po­kret­no­sti­ma...;  ■ Prak­tič­na pri­me­na ZPP i pro­pi­sa iz kri­vič­no­prav­ne i pre­kr­šaj­ne pro­ble­ma­ti­ke; ■ Ob­ra­da i mo­de­li raz­li­či­tih pri­vred­no-prav­nih ugo­vo­ra; ■ Dru­ge te­me od op­šteg in­te­re­sa.

 

    ŠTA OBUHVATA PRETPLATA       A

1. 52 redovna nedeljna broja lista Savremena praksa;

2. Pravo besplatnog pristupa pravnoj bazi koja sadrži:

     - prečišćene tekstove određenih zakona (onih koji su predmet obrade časopisa),

     - aktuelnu sudsku praksu (7.500 sudskih odluka sudova opšte i posebne nadležnosti) i

     - mo­de­le obra­za­ca (oko 550 modela ugo­vo­ra, re­še­nja, za­pi­sni­ka, pri­go­vo­ra, po­zi­va, pod­ne­saka, tu­žbi...)

       za prak­tič­nu pri­me­nu od­re­đe­nih za­ko­na iz po­sto­je­ćih obla­sti pra­va;

3. U to­ku go­di­ne pret­plat­ni­ci do­bi­ja­ju besplatan mesečni dodatak "Sudska praksa, stručna mišljenja, pitanja i odgovori";

4. Prak­tič­ne pri­lo­ge pri­re­đu­je­mo i do­sta­vlja­mo pretplatnicima u da­tom mo­men­tu - po pro­ce­ni re­dak­ci­je;

5. Pra­vo na po­pust od 50% za ku­po­vi­nu svih na­ših iz­da­nja (oko 100 knji­ga iz raz­li­či­tih obla­sti)

6. Elektronsko praćenje nedeljnika objavljenih u toku  kvartala tekuće godine.

 

GODIŠNJA PRETPLATA na nedeljnji list
"SAVREMENA PRAKSA" za 2020. godinu iznosi:

45.500 dinara

 Uplatu pretplate možete izvršiti odjednom ili u dve rate:

prva rata - 23.000 dinara

druga rata - 22.500 dinara