logo
08. 10. 2020.

KOMENTAR PORODIČNOG ZAKONA SA sudskom praksom, registrom pojmova, obrascima, podzakonskim aktima i prilozima

 

192/20. KOMENTAR  PORODIČNOG  ZAKONA sa sudskom praksom, registrom pojmova, obrascima, podzakonskim aktima i prilozima - drugo izmenjeno i dopunjeno  izdanje. Autor: Gordana STANOJČIĆ i Mr Svetislav R. VUKOVIĆ (Format B5, 636 strana, oktobar 2020.)                                 

Cena knjige je 2.300 din.

Cena za vas je 1.150 din.

 

 

NOVO IZDANJE Komentara Porodičnog zakona sadrži sledećih pet delova:
   1. KOMENTAR potpunog teksta Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011- dr. zakon i 6/2015) sa bogatom i inoviranom sudskom praksom domaćih sudova, koja je sistematizovana uz odgovarajući član zakona,
   2. Modele najznačajnijih obrazaca za praktičnu primenu zakona,
   3.  Detaljan Registar pojmova,

   4.   Sva podzakonska akta doneta po ovom zakonu i
  5. Priloge: Zakon o matičnim knjigama, Zakon o posredovanju u rešavanju sporova i izvode iz Zakona o vanparničnom i parničnom postupku i Zakona o izvršenju i obezbeđenju, čije poznavanje doprinosi potpunoj primeni Porodičnog zakona.
 
Novo izdanje preporučujemo ne samo sudijama, javnim tužiocima, advokatima, javnim beležnicima, izvršiteljima već i svima ostalima koji se bave problematikom porodičnopravnih odnosa.