logo

1. RADNO PRAVO

I - PROPISI IZ OBLASTI RADNOG PRAVA

1. RADNI ODNOSI, BEZBEDNOST NA RADU, EVIDENCIJE.....

1.1. Zakon o radu

1.2. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu

1.3. Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom

1.4. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

1.5. Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova

1.6. Zakon o socijalno-ekonomskom savetu

1.7. Zakon o evidencijama u oblasti rada

1.8. Zakon o volontiranju

1.9. Zakon o štrajku

1.10. Zakon o zaštiti od požara

2. RADNI ODNOSI U DRŽAVNIM ORGANIMA, DRŽAVNOJ UPRAVI I AP I JLS

2.1. Zakon o zaposlenima u javnim službama

2.2. Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

2.3. Zakon o državnim službenicima

3. ZAPOŠLJAVANJE

3.1. Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima

3.2. Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti

3.3. Zakon o zapošljavanju stranaca

3.4. Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

3.5.  Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanu osoba sa invaliditetom

3.6. Zakon o agencijskom zapošljavanju

3.7. Zakon o socijalnom preduzetništvu

4. SOCIJALNA ZAŠTITA, DISKRIMINACIJA, RAVNOPRAVNOST POLOVA I DRUŠTVENA BRIGA O DECI

4.1. Zakon o socijalnoj zaštiti

4.2. Zakon o socijalnoj karti

4.3. Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

4.4. Zakon o zabrani diskriminacije

4.5. Zakon o ravnopravnosti polova

4.6. NOVI Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

4.7. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

5. PENZIJSKO, INVALIDSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I ZDRAVSTVENA I BORAČKA ZAŠTITA

5.1. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

5.2. Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

5.3. Zakon o zdravstvenom osiguranju

5.4. Zakon o zdravstvenoj zaštiti

5.5. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

5.6. Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica

6. ZARADE, PLATE, NAKNADE I DRUGA PRIMANJA

6.1. Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

6.2. Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajina i jedinice lokalne samouprave 

6.3. Zakon o platama državnih službenika i nameštenika

7. JAVNE NABAVKE I INSPEKCIJSKI NADZOR

7.1. Zakon o javnim nabavkama

7.1a Zakon o javnim nabavkama

7.2. Zakon o inspekcijskom nadzoru

II - AKTUELNA SUDSKA PRAKSA IZ RADNOG PRAVA

III - MODELI OPŠTIH I POJEDINAČNIH AKATA  

2. PRIVREDNO PRAVO

 I - PROPISI IZ OBLASTI PRIVREDNOG PRAVA

1. Zakon o privrednim društvima

2. Zakon o stečaju

II - AKTUELNA SUDSKA PRAKSA IZ PRIVREDNOG  PRAVA

III - MODELI KONSTITUTIVNIH AKATA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

1. Model ugovora o osnivanju ortačkog društva

2. Model ugovora o osnivanju komanditnog društva

3. Model ugovora o osnivaju jednodomnog društva sa ograničenom odgovornošću

4. Model ugovora o osnivanju dvodomnog društva sa ograničenom odgovornošću

5. Model odluke o osnivanju jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću

6. Model ugovora o osnivanju akcionarskog društva

7. Model odluke o osnivanju jednočlanog akcionarskog društva

8. Model statuta akcionarskog društva sa jednodomnim upravljanjem

9. Model statuta akcionarskog društva sa dvodomnim upravljanjem

3. OBLIGACIONO PRAVO

I - PROPISI IZ OBLASTI OBLIGACIONOG  PRAVA

1. Zakon o obligacionim odnosima

II - AKTUELNA SUDSKA PRAKSA IZ OBLIGACIONOG  PRAVA

III - MODELI OBRA­ZACA 

4. STVARNO PRAVO

I - PROPISI IZ OBLASTI STVARNOG PRAVA

1. Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa

 II - AKTUELNA SUDSKA PRAKSA IZ STVARNOG PRAVA

5. NASLEDNO PRAVO 

I - PROPISI IZ OBLASTI NASLEDNOG PRAVA

1. Zakon o nasleđivanju

II - AKTUELNA SUDSKA PRAKSA IZ NASLEDNOG PRAVA

III - MODELI OBRA­ZACA

6. STAMBENO PRAVO

 I - PROPISI IZ OBLASTI STAMBENOG PRAVA

1. Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

II - AKTUELNA SUDSKA PRAKSA IZ STAMBENOG PRAVA

1. Aktuelna sudska praksa po Zakonu o stanovanju i državanju zgrada

2. Aktuelna sudska praksa po članovima Zakona o stanovanju koji i dalje važe

III - MODELI OBRA­ZACA 

7. PORODIČNO PRAVO

I - PROPISI IZ OBLASTI PORODIČNOG PRAVA

1. Porodični zakon

II - AKTUELNA SUDSKA PRAKSA IZ PORODIČNOG PRAVA  

8. PARNIČNI POSTUPAK 

I - PROPISI IZ OBLASTI PARNIČNOG POSTUPKA

1. Zakon o parničnom postupku 

II - AKTUELNA SUDSKA PRAKSA IZ PARNIČNOG POSTUPKA

III - MODELI OBRA­ZACA

9. VANPARNIČNI POSTUPAK 

I - PROPISI IZ OBLASTI VANPARNIČNOG POSTUPKA

1. Zakon o vanparničnom postuku

II - AKTUELNA SUDSKA PRAKSA IZ VANPARNIČNOG POSTUPKA

III - MODELI OBRA­ZACA

10. POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA 

I - PROPISI IZ OBLASTI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA

1. Zakon o izvršenju i obezbeđenju

1a. Zakon o izvršenju i obezbeđenju

II - AKTUELNA SUDSKA PRAKSA IZ IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA

III - MODELI OBRA­ZACA

11. UPRAVNO PRAVO

I - PROPISI IZ OBLASTI UPRAVNOG PRAVA

1. Zakon o opštem upravnom postupku

2. Zakon o upravnim sporovima

II - AKTUELNA SUDSKA PRAKSA IZ UPRAVNOG PRAVA

III - MODELI OBRA­ZACA 

12. AUTORSKO PRAVO 

I - PROPISI IZ OBLASTI AUTORSKOG PRAVA

1. Zakon o autorskom i srodnim pravima

II - AKTUELNA SUDSKA PRAKSA IZ AUTORSKOG PRAVA

III - MODELI OBRA­ZACA

13. KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO

I - PROPISI IZ OBLASTI KRIVIČNO-MATERIJALNOG PRAVA

1. Krivični zakonik

II - AKTUELNA SUDSKA PRAKSA IZ KRIVIČNO-MATERIJALNOG PRAVA  

14. KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO

I - PROPISI IZ OBLASTI KRIVIČNO-PROCESNOG PRAVA

1. Zakonik o krivičnom postupku

II - AKTUELNA SUDSKA PRAKSA IZ KRIVIČNO-PROCESNOG PRAVA

III - MODELI OBRA­ZACA