logo

ZA­KON O VRA­ĆA­NJU OD­U­ZE­TE IMO­VI­NE I OBE­ŠTE­ĆE­NJU (RE­STI­TU­CI­JI) - drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje

Šifra 479
Broj stranica: 136 Format: A5 Godina izdanja: 2015

Pri­re­di­li: Mr Sve­ti­slav R. VU­KO­VIĆ  i Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. pravik 

800,00 din