logo

KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O PRE­KR­ŠA­JI­MA sa sud­skom prak­som, pod­za­kon­skim ak­ti­ma i re­gi­strom poj­mo­va - četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje

Šifra 502/20
Broj stranica: 440 Format: B5 Godina izdanja: januar 2020.

Autor: Bo­žo VUK­ČE­VIĆ

DO­DA­TAK: CD sa mo­de­li­ma obra­za­ca za prak­tič­nu pri­me­nu za­ko­na (re­še­nja, na­red­be, po­zi­vi, spo­ra­zu­mi, pre­su­de, žal­be...)    

2.100,00 din