logo

PRI­RUČ­NIK ZA PRI­ME­NU NO­VOG ZA­KO­NI­KA O KRI­VIČ­NOM PO­STUP­KU - drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje

Šifra 440
Broj stranica: 400 Format: B5 Godina izdanja: 2014

Auto­ri: Vla­di­mir VU­ČI­NIĆ, Mast. prav. i Mr Alek­san­dar TRE­ŠNJEV, su­di­je Po­seb­nog ode­lje­nja (za OK)

Dodatak: Sadrži pregled svih članova Zakonika o krivičnom postupku koji su promenjeni na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 35 od 21.05.2019. godine.

1.600,00 din