logo

KRI­VIČ­NA DE­LA KRA­ĐE - u te­o­ri­ji i prak­si - prvo izdanje

Šifra 361
Broj stranica: 168 Format: A5 Godina izdanja: 2009

Pri­re­dio: Sr­đan ALEK­SIĆ, advo­kat

800,00 din