logo

KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O PAR­NIČ­NOM PO­STUP­KU sa no­ve­la­ma iz 2014. go­di­ne, ak­tu­el­nom sud­skom prak­som i re­gi­strom poj­mo­va - drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje

Šifra 264
Broj stranica: 768 Format: B5 Godina izdanja: 2014

Auto­ri: Doc. dr Vla­di­mir KO­ZAR i Prof. Dr Mi­lan PO­ČU­ČA

3.500,00 din