logo

PRE­STA­NAK RAD­NOG OD­NO­SA (u op­štem re­ži­mu rad­nih od­no­sa) SA OBRA­SCI­MA I AK­TU­EL­NOM SUD­SKOM PRAK­SOM - prvo izdanje

Šifra 548
Broj stranica: 292 Format: B5 Godina izdanja: juli 2018.

Autor: Prof. dr Ve­li­sav MAR­KO­VIĆ; Re­cen­zen­ti: Prof. dr Ra­do­je Br­ko­vić, Prof. dr Go­ran
Ob­ra­do­vić, Prof. dr Slo­bo­dan­ka Ko­va­če­vić Pe­rić

1.900,00 din