logo

ZA­KON O PO­MI­LO­VA­NJU - prvo izdanje

Šifra 442
Broj stranica: 80 Format: A5 Godina izdanja: 2013

Auto­ri: Mi­lić PE­TRO­VIĆ, su­di­ja Okru­žnog su­da u pen­zi­ji i An­dri­ja JO­VA­NO­VIĆ 

500,00 din