logo
27. 08. 2020.

KOMENTAR NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

487/20. KOMENTAR NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA - prvo izdanje. Autor: Dr Vladimir KOZAR: Recenzenti: Prof. dr Zdravko Petrović, Prof. dr Dragan Mrkšić, Prof. dr Predrag Mirković (Format B5, 652 strane, mart 2020.)
DODATAK: CD sa svim objavljenim podzakonskim aktima za sprovođenje Zakona (11 akata: 1 uredba, 7 pravilnika, 1 odluka i 2 uputstva)

Cena knjige sa CD-om je 2.600 din.

NOVI Zakon o javnim nabavkama objavljen je u "Službenom gla­sniku RS" broj 91 od 24.12.2019. godine a počinje da se primenjuje od 1. jula 2020. godine.Zakon ima 247 članova koji su raspoređeni u devetnaest glava.Najznačajnije novine koje donosi novi Zakon o javnim nabavkama su:- novi iznosi "pragova" vrednosti,- prošireni spisak izuzetaka na koje se zakon neće primenjivati (na nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti, na kupovinu i zakup zemljišta, kao i  na zakup vremena za televizijsko ili radio emitovanje, na usluge arbitraže, pri kupovini robe vrednosti  manje od milion dinara ili kada se ugovaraju radovi jeftiniji od tri miliona),- uvodi se nova vrsta postupka - "partnerstvo za inovacije,- uvodi se novi "portal javnih nabavki" preko kojeg će se odvijati komunikacija i podnošenje ponuda,- smanjenje i pojednostavljivanje postupaka u oblasti javnih nabavki,- smanjenje administrativnog opterećenja i na strani naručioca i na strani ponuđača,- smanjenje troškova učešća u postupcima javne nabavke malim i srednjim preduzećima, što će sigurno povećati njihov interes za učestvovanjem na tržištu javnih nabavki,- veći stepen pravne zaštite učesnika u postupcima javnih nabavki,- veća kontrola naručilaca prilikom sprovođenja samih postupaka,...Donošenjem Zakona o javnim nabavkama na novim osnovama uređeni su odnosi naručilaca (javni naručioci i sektorski naručioci) i privrednih subjekata (svako lice ili grupa lica, koje na tržištu nudi dobra, usluge ili radove); uređeni su postupci javnih nabavki uz primenu načela ekonomičnosti i efikasnosti, obezbeđivanja konkurencije i zabrane diskriminacije, transparentnosti postupka javne nabavke, jednakosti privrednih subjekata i proporcionalnosti; povećava se konkurentnost u postupcima javnih nabavki i podstiče veći pristup privatnog sektora tržištu javnih nabavki.Usvojena zakonska rešenja imaće neposredan i pozitivan efekat na sve subjekte koji su u obavezi da primenjuju ovaj zakon, kako na naručioce javnih nabavki - javni sektor, tako i na privredne subjekte - privredu. Pozitivan uticaj ogleda se, pre svega, u efikasnijem sprovođenju postupaka javnih nabavki, jeftinijim postupcima, manjem administriranju i efikasnijoj zaštiti prava u postupcima javnih nabavki.Osim toga, usvojena rešenja treba da spreče koruptivno ponašanje i da obezbede konkurenciju u postupcima javnih nabavki. Naime, potpuno i otvoreno oglašavanje u postupku javne nabavke treba da:1) podstiče odgovarajuću konkurenciju;2) dovede do razvoja tržišta;3) pomogne u borbi protiv korupcije. Brojne novine i obimnost zakona "stavile su autora" pred ozbiljan zadatak, koji je on na jedan izuzetno stručan, temeljan i krajnje praktičan način ispunio.Na 652 strane Komentara, autor je, pored ostalog, pored detaljnog komentara svih članova zakona, dao i komparativan prikaz odredaba novog zakona u odnosu na odredbe do sada važećeg zakona kao i izvode i prikaze odredaba drugih zakona koji su srodni sa Zakonom o javnim nabavkama (Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o parničnom postupku, Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, Zakon o zaštiti uzbunjivača, Zakon o državnim službenicima, Zakona o opšem upravnom postupku i upravnim sporovima, itd.)

Ovo izdanje možete poručiti klikom na: https://www.poslovnibiro.rs/srp/proizvod/27/27/details/w/0/zup-zus-inspekcijski-nadzor-javne-nabavke-zaposleni-u-ap-i-jls/komentar-novog-zakona-o-javnim-nabavkama/