logo
15. 01. 2020.

KOMENTAR ZAKONA O PREKRŠAJIMA sa sudskom praksom.....

502/20. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O PRE­KR­ŠA­JI­MA ("Sl. gla­snik RS", br. 65/2013, ... i 91/2019) sa sud­skom prak­som, pod­za­kon­skim ak­ti­ma i re­gi­strom poj­mo­va - četvrto iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Autor: Bo­žo VUK­ČE­VIĆ (For­mat B5, 440 strana, januar 2020.)

DO­DA­TAK: CD sa mo­de­li­ma obra­za­ca za prak­tič­nu pri­me­nu za­ko­na (re­še­nja, na­red­be, po­zi­vi, spo­ra­zu­mi, pre­su­de, žal­be...)                                                        

 Ce­na knji­ge sa CD-om je 2.100 din.

Najnoviji Zakon o dopunama Zakona o prekršajima ("Službeni glasnik RS" br. 65/2013, 13/2016 i 98/16 – US),  objavljen je u "Službenom glasniku RS" broj 91 od 24.12.2019. godine.
U istom broju Službenog glasnika objavljen je i Zakon o javnim nabavkama. Odredbama člana 246. ovog Zakona propisano je da odredbe čl. 87. st. 2. tač. 1) i čl. 100. st. 2. Zakona o prekršajima prestaju da važe od 1. jula 2020. godine.

U skladu sa prednjim  navodima priredili smo NOVI KOMENTAR Zakona o prekršajima koji sadrži:
1. KOMENTAR prečišćenog teksta Zakona o prekršajima
("Sl. glasnik RS" br. 65/2013, 13/20, 98/16 – US i 91/2019), sa aktuelnom sudskom praksom inkorporiranom uz odgovarajući član zakona;
2.
Registar pojmova,
3.
Podzakonska akta, i
4.
Prilog: Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima.

Ovo izdanje možete poručiti klikom na: https://www.poslovnibiro.rs/srp/proizvod/54/33/details/w/0/prekrsaji-i-privredni-prestupi/komentar-zakona-o-prekrsajima-sa-sudskom-praksom-podzakonskim-aktima-i-registrom-pojmova/