logo
01. 09. 2020.

PRAKTIKUM ZA PRIMENU ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

565. PRAKTIKUM ZA PRIMENU ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA (zakon, aktuelna sudska praksa, modeli ugovora i registar pojmova) prvo izdanje. Priredila: Gordana STANOJČIĆ (Format A4, 728 strana, 2020.)    

Cena knjige  je 4.000 din.

Ovo NOVO izdanje priređeno je tako da sadrži tri dela, i to: 1. POTPUNI TEKST ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA ("Službeni list SFRJ", br. 29/1978, 39/1985, 45/1989-USJ, 57/1989, "Službeni list SRJ", br. 31/1993. i "Službeni glasnik RS" br. 18 od 3.03.2020.) sa boldiranim najnovijim izmenama iz 2020. godine. Ispod svakog člana koji je izmenjen, dopunjen ili je prestao da važi naveden je broj Službenog glasnika u kojem je ta promena objavljena.U izdanju su dati i aktuelni primeri iz sudske prakse nastali u periodu od 2000. - 2020.godine, koji su sistematizovani tako da prate odgovarajući član zakona. Obim­nost sa­mog za­ko­na (1109 čla­no­va) i pri­me­na istog pre­ko 40 go­di­na, "omogućili su" da se tokom njegove dugogodišnje primene stvori bo­ga­ta sudska prak­sa iz ove obla­sti, ko­ja će sigurno svakom korisniku ove knjige, na iz­u­zet­no prak­ti­čan na­čin, olak­ša­ti pri­me­nu predmetnog zakona,2. MODELI NAJZNAČAJNIJIH UGOVORA (76 modela), koji ima­ju in­struk­tiv­ni ka­rak­ter, od­no­sno nji­ho­va pr­ven­stve­na na­me­na je da po­slu­že kao ori­jen­ta­ci­ja i pu­to­kaz za zaključivanje određenih obligaciono-pravnih ugovora, a koji se na lak način mo­gu pri­la­go­di­ti prak­tič­nim po­tre­ba­ma ugovornih strana,3. DETALJAN REGISTAR POJMOVA.Knji­ga je na­me­nje­na ka­ko prav­nim struč­nja­ci­ma, advo­ka­ti­ma, su­di­ja­ma, ru­ko­vo­di­o­ci­ma prav­nih slu­žbi i menadžmentu pri­vred­nih su­bje­ka­ta, tako i gra­đa­nima, koji se u svakodnevnom životu i radu susreću sa potrebom zaključivanja različitih obligaciono-pravnih ugovora.