logo
19. 02. 2021.

KO­MEN­TAR PO­RO­DIČ­NOG ZA­KO­NA sa sudskom praksom, registrom pojmova, obrascima, podzakonskim aktima i prilozima

192/20. KO­MEN­TAR  PO­RO­DIČ­NOG  ZA­KO­NA sa sudskom praksom, registrom pojmova, obrascima, podzakonskim aktima i prilozima - drugo izmenjeno i dopunjeno  iz­da­nje. Autor: Gordana STANOJČIĆ i Mr Sve­ti­slav R. VU­KO­VIĆ (For­mat B5, 636 stra­na, oktobar 2020.)      

Ce­na knjige je 2.300 din.

NOVO IZDANJE Komentara Porodičnog zakona sa­dr­ži sledećih pet delova
1.
KO­MEN­TAR potpunog teksta Po­ro­dič­nog za­ko­na ("Sl. gla­snik RS", br. 18/2005, 72/2011- dr. za­kon i 6/2015) sa bo­ga­tom i inoviranom sud­skom prak­som domaćih sudova, koja je sistematizovana uz odgovarajući član zakona,
2. Modele najznačajnijih obrazaca za prak­tič­nu pri­me­nu za­ko­na,

3. De­ta­ljan Re­gi­star poj­mo­va,

4. Sva podzakonska akta doneta po ovom zakonu i

5. Pri­lo­ge: Za­kon o ma­tič­nim knji­ga­ma, Za­kon o po­sredovanju u rešavanju sporova i iz­vo­de iz Za­ko­na o van­par­nič­nom i par­nič­nom po­stup­ku i Za­ko­na o iz­vr­še­nju i obez­be­đe­nju, čije poznavanje doprinosi potpunoj primeni Porodičnog zakona.

Novo izdanje preporučujemo ne samo sudijama, javnim tužiocima, advokatima, javnim beležnicima, izvršiteljima već i svima ostalima koji se bave problematikom porodičnopravnih odnosa.

Ovo izdanje možete poručiti klikom na: https://www.poslovnibiro.rs/srp/proizvod/48/31/details/w/0/porodicno-i-nasledno-pravo/komentar-porodicnog-zakona-sa-sudskom-praksom-registrom-pojmova-obrascima-podzakonskim-aktima-i-prilozima/