10. Izvršenje i obezbeđenje

 

497/2020. ZA­KON O IZ­VR­ŠE­NJU I OBEZ­BE­ĐE­NJU ("Sl. gla­snik RS", br. 106/2015, 106/16 -Autentično tumačenje, 113/17 - Autentično tumačenje i 54 od 26.07.2019.) sa Re­gi­strom poj­mo­va - drugo izmenjeno i dopunjeno iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ (For­mat A5, 280 stra­na, juli 2019.)  

 Ce­na knji­ge je 1.300 din.

Cena knjige za pretplatnike je 650 din.


     Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS" br. 106/15, 106/16-autentično tumačenje i 113/18-autentično tumačenje), objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 54 od 26.07.2019. a primenjuje se od 1. januara 2020. godine.
      Tokom trogodišnje primene ovog Zakona, uočeni su određeni nedostaci koji utiču na efi­kasno vođenje izvršnog postupka. Imajući u vidu značaj i centralno mesto koje zauzima izvr­šni postupak, koji iako dospeva na kraju postupka realizacije subjektivnog građanskog pra­va predstavlja njegovu najznačajniju fazu i da izostanak efikasnosti izvršnog postupka obe­smišljava u prvom redu sve ranije vođene postupke, novim pravilima koje donose na­j­novije zakonske izmene biće "otklonjeni razlozi neefikasnosti" i sprečene zloupotrebe ko­je su se dešavale u dosadašnjoj praksi.
      Novousvojene izmene sadrže 170 članova, i na osnovu toga može se lako zaključiti da se, ima­jući u vidu da osnovni tekst zakona ima 551. član, radi o obimnim i značajnim zako­nskim izmenama. Najvažnija rešenja koja donosi Novi zakon odnose se na: pravne lekove; anti­koruptivne mere; zabranu naplate troškova po svim razdvojenih predmetima; ne­mo­gu­ćnost značajnih troškova u tzv. budžetskim predmetima; smanjenje naknade za javne izvr­ši­te­lje; pitanje srazmere; izmene zaštićenog iznosa specifičnih potraživanja; izvršenje na zara­di ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate, i na penziji; mogućnost dobro­vo­ljnog umirenja novčanog potraživanja; uvođenje elektronske oglasne table; skraćeni postupak; nami­renje potraživanja iz komunalnih i srodnih delatnosti; itd.

 

 

496/2019.  KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O IZ­VR­ŠE­NJU I OBEZ­BE­ĐE­NJU sa novelama iz 2019. godine ("Sl. gla­snik RS", br. 106/15, 106/16-Autentično tumačenje, 113/17 - Autentično tumačenje i 54 od 26.07.2019.) - drugo izmenje-no i dopunjeno iz­da­nje. Autori: Dr Vla­di­mir KO­ZAR i Dr Dra­go­lju­b LA­ZA­RE­VIĆ  (For­mat B5, 456 strana, septembar 2019.)
Pri­log: CD ko­ji sa­dr­ži sva podzakonska akta za prak­tič­nu pri­me­nu za­ko­na.

  

 Ce­na knji­ge sa CD-om je 3.500 din.

Cena knjige sa CD-om za pretplatnike je 1.750 din.

 

509/2019. ZA­KON O IZ­VR­ŠE­NJU I OBEZ­BE­ĐE­NJU sa na­po­me­na­ma uz od­re­đe­ne čla­no­ve i obra­sci­ma za prak­tič­nu pri­me­nu za­ko­na i re­gi­strom poj­mo­va - drugo izmenjeno i dopunjeno iz­da­nje. Pri­re­di­le: Sne­ža­na KNE­ŽE­VIĆ, sa­m. sa­vet­nik Vr­hov­nog su­da u pen­zi­ji i Đur­đev­ka MLA­DE­NO­VIĆ-ŽIV­KO­VIĆ, advo­kat (For­mat B5, 416 strana, septembar 2019.)
Pri­log: CD ko­ji sa­dr­ži mo­de­le obra­za­ca (re­še­nja, pred­lo­ga, za­klju­ča­ka, žal­be, za­pi­sni­ke, sud­ska po­rav­na­nja...) za prak­tič­nu pri­me­nu za­ko­na.

Ce­na knji­ge sa CD-om je 2.200 din.

Cena knjige sa CD-om za pretplatnike je 1.100 din.

 

 

 

 

 

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ