14. Pravosuđe

 

552. SUD­SKE TAK­SE I ADVO­KAT­SKE, JAV­NO­I­ZVR­ŠI­TELJ­SKE I JAV­NO­BE­LE­ŽNIČ­KE TA­RI­FE - drugo izmenjeno i dopunjeno iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ (juli 2020.).
Izdanje je priređeno samo u elektronskoj formi - na CD-u.

Cena CD-a je 500 din.

Cena CD-a za pretplatnike je 250 din.
Ovo NOVO izdanje sadrži potpune tekstove svih propisa koji regulišu visinu sudskih taksi i tarifa advokata, izvršitelja i javnih beležnika, i to:

1. Za­kona o sud­skim tak­sa­ma ("Sl. gla­snik RS", br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01 (dr. za­kon), 9/02, 29/04, 61/05, 116/08
        (dr. za­kon), 31/09, 101/11, 93/12, 93/14, 106/15 i 95/2018),

2. Tarife o na­gra­da­ma i na­kna­da­ma tro­ško­va za rad advo­ka­ta ("Sl. gla­snik RS", br. 121/2012 i 99/2020),
    3. Jav­no­i­zvr­ši­telj­ske ta­ri­fe ("Sl. gla­snik RS", br. 93/2019),
    4. Jav­no­be­le­žnič­ke ta­ri­fe ("Sl. gla­snik RS", br. 91/14, 103/14, 138/14, 12/16, 17/17, 67/17, 98/17, 14/19, 49/19, 17/2020 i

     91/2020),
    5. Jav­no­be­le­žnič­ke ta­ri­fe jav­nog be­le­žni­ka kao po­ve­re­ni­ka su­da u po­stup­ku za raspravljanje za­o­stav­šti­ne ("Sl. glasnik RS", br.

     12/2016),
    6. Uredbe o tarifi za pružanje besplatne pravne pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019).

 

495. ZBIR­KA PRA­VO­SUD­NIH ZA­KO­NA - še­sto iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. pravnik (For­mat B5, 280 stra­na, 2015).

Ce­na knjige je 1.400 din.

Cena knjige za pretplatnike je 700 din.

Krajem 2015. godine usvojen je set za­ko­na iz obla­sti pra­vo­su­đa. U skla­du sa svim tim pro­me­na­ma pri­re­di­li smo iz­da­nje ZBIR­KA PRA­VO­SUD­NIH ZA­KO­NA, ko­je sa­dr­ži pot­pu­ne tek­sto­ve svih za­ko­na ko­ji re­gu­li­šu rad pra­vo­sud­nih or­ga­na i rad tu­ži­la­šta­va, i to sle­de­ćih: 1. ZAKON o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku; 2. ZA­KON o se­di­šti­ma i pod­ruč­ji­ma su­do­va i jav­nih tu­ži­la­ca; 3. ZA­KON o ure­đe­nju su­do­va; 4. ZA­KON o su­di­ja­ma; 5. ZA­KON o Vi­so­kom sa­ve­tu sud­stva; 6. ZA­KON o jav­nom tu­ži­la­štvu; 7. ZA­KON o Dr­žav­nom ve­ću tu­ži­la­ca; 8. ZA­KON o pra­vo­sud­noj aka­de­mi­ji; 9. ZA­KON o Ustav­nom su­du.

  

512. SUD­SKI PO­SLOV­NIK ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015 - is­prav­ka, 39/2016) - če­tvr­to iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 232 stra­ne, 2016.)     

Ce­na knji­ge sa CD-om je 1.200 din.

Ce­na knjige sa CD-om za pretplatnike je 600 din.

CD sadrži SVE OBRA­SCE (upi­sni­ci, ime­ni­ci i dru­ge po­slov­ne knji­ge i štam­bi­lji) ko­ji či­ne sa­stav­ni deo Sud­skog po­slov­ni­ka.

Dodatak uz knjigu: Na­kon ob­ja­vlji­va­nja knji­ge usvo­je­ne su iz­me­ne i do­pu­ne Sudskog poslovnika ko­je su ob­ja­vlje­ne u "Službenom gla­sni­ku RS" broj 56/2016, 77/2016, 16/2018 i 78/2018. Predmetni dodatak sadrži potpune tekstove svih članova koji su izmenjeni odnosno dopunjeni.

   

452. ZA­KON O PRA­VO­BRA­NI­LA­ŠTVU ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 55/2014) - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A6, 56 stra­na, 2014.)

                                                     Ce­na knjige je 400 din.

Cena knjige za pretplatnike je 200 din.

 

328. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O AR­BI­TRA­ŽI sa pri­me­ri­ma spo­ra­zu­ma o ar­bi­tra­ži - pr­vo iz­da­nje. Autor: Prof. dr Mi­ro­slav MILJ­KO­VIĆ(For­mat A5, 172 stra­ne, 2007.)                                                     

Ce­na knjige je 950 din.

Cena knjige za pretplatnike je 475 din.

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži: Pot­pun tekst Za­ko­na o ar­bi­tra­ži ("Sl. gla­snik RS", 46/2006.), Ko­men­tar uz sva­ki član za­ko­na i sle­de­će Pri­lo­ge: Spo­ra­zum ko­jim se re­ša­va­nje spo­ra po­ve­ra­va ar­bi­tra­ži obra­zo­va­noj pri stal­noj ar­bi­tra­žnoj in­sti­tu­ci­ji; Spo­ra­zum o or­ga­ni­zo­va­nju ad hoc ar­bi­tra­že; Pra­vi­la o ra­du ar­bi­tra­že; Spo­ra­zum o ar­bi­tra­ži kao po­se­ban ugo­vor o re­ša­va­nju bu­du­ćih spo­ro­va iz­me­đu stra­na­ka; Spo­ra­zum o ar­bi­tra­ži za re­ša­va­nje bu­du­ćih spo­ro­va u ugo­vo­ru i Pra­vil­nik o Stal­nom iza­bra­nom su­du.

Za­kon o ar­bi­tra­ži pri­me­nju­ju svi pri­vred­ni su­bjek­ti, pri­vred­na dru­štva-pred­u­ze­ća, pred­u­zet­ni­ci, usta­no­ve, tr­go­vin­ski su­do­vi i advo­ka­ti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POVRATAK NA SADRŽAJ