6. Stanovanje, katastar, ozakonjenje objekata, planiranje i izgradnja

  

562. UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI - drugo izmenjeno iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ (For­mat A5, 156 stra­na, maj 2019.)  

Ce­na knji­ge sa CD-om je 800 din.

Cena knjige sa CD-om za pretplatnike je 400 din.

U skladu sa izmenama Zakona o upisu u katastar nepokretnosti i vodova koje su objavljene u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 31 od 29.04.2019. a stu­pi­le su na sna­gu 30. aprila 2019. go­di­ne, priredili smo IZDANJE sledeće sadržine:

1. Zakon o upisu u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. gla­sni­k RS", broj 41/2018, 95/2018 i 31 od 29.04.2019.)

2. Zakon o dr­žav­nom pre­me­ru i ka­ta­stru ("Sl. gla­snik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 (US), 96/2015, 47/2017 (Autentično tumačenje), 113/2017 (dr. zakon), 27/2018 (dr. zakon) i 41 od 31.05.2018.)

3. Zakon o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018)

DODATAK na CD-u sadrži:

1. Zakon o upisu u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. gla­sni­k RS", broj 41/2018, 95/2018, 31/2019 i

    15 od 24.02.2020.)

2. Zakon o dr­žav­nom pre­me­ru i ka­ta­stru ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 72/2009, 18 /2010, 65/2013, 15/2015 - US, 96/2015,

    47/2017 - Autentično tumačenje, 113/2017 - dr. zakon, 27/2018.- dr. Zakon, 41/2018 - dr. zakon i 9/2020-dr.zakon)


563/20. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O PLA­NI­RA­NJU I IZ­GRAD­NJI sa no­ve­la­ma iz 2020. go­di­ne - sedmo iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Autor: Ne­ven­ka PE­TRO­VIĆ, dipl. prav­nik (For­mat B5, 560 strana, februar 2020.)

Do­da­tak: CD ko­ji sa­dr­ži sva do sa­da ob­ja­vlje­na pod­za­kon­ska ak­ta za pri­me­nu Za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji.

                                           Ce­na knjige sa CD-om je 2.500 din.

                                                                      Cena knjige sa CD-om za pretplatnike je 1.250 din.

U skla­du sa najnovijim zakonskim izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, kao i drugih srodnih zakona, koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS" broj 9 od 4. februara 2020. godine, priredili smo NOVO IZDANJE KOMENTARA sledeće sadržine:

 

PRVI DEO:

1. KO­MEN­TAR potpunog teksta Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 (ispravka), 64/2010 (US), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (US), 50/2013 (US), 98/2013 (US), 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 9 od 4.02.2020.) sa posebnim osvrtom na novele iz 2020. godine i primerima iz sudske prakse, 

2. Ogled­ni pri­me­ri (modeli) ugo­vo­ra

  

DRUGI DEO: 

1. Stručni prikaz Zakona o ozakonjenju, 

2. Zakon o ozakonjenju ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 i 83 od 29.10.2018.)

  

TREĆI DEO:  

1. Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015 i 9 od 4.02.2020.),  

2. Zakon o registru prostornih jedinica i adresnom registru ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020),  

3. Zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za r.srbiju ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)

 

ČETVRTI DEO: CD - koji sadrži 40 podzakonskih akata za praktičnu primenu Zakona o planiranju i izgradnji i koji se redovno ažurira odmah nakon izmene odgovarajućeg akta.

 

 

553. ZA­KON O OZA­KO­NJE­NJU OBJE­KA­TA sa struč­nim pri­ka­zom za­ko­na i po­seb­nim ak­cen­tom na no­ve­le iz 2018. go­di­ne i ZA­KON O PLA­NI­RA­NJU I IZ­GRAD­NJI (pot­pu­ni tekst) - dru­go iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Autor: Ne­ven­ka PE­TRO­VIĆ (A5, 270 stra­na, 2018.)                 

 Ce­na knji­ge je 1.000 din.
Cena knjige za pretplatnike je 500 din.

Osnov­ni cilj do­no­še­nja Za­ko­na o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o oza­ko­nje­nju obje­ka­ta, ko­je su ob­ja­vlje­ne u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", broj 83 od 29.10.2018. a stu­pi­le su na sna­gu 6. no­vem­bra 2018.go­di­ne, je­ste vra­ća­nje u za­kon­ske okvi­re ne­za­ko­ni­to iz­gra­đe­ne objek­te, pu­tem dve mo­gu­će prav­ne po­sle­di­ce, oza­ko­nje­nje ili ru­še­nje objek­ta, kao i za­u­sta­vlja­nje da­lje iz­grad­nje obje­ka­ta bez gra­đe­vin­skih do­zvo­la i pro­me­to­va­nje ta­kvih ne­po­kret­no­sti.

 

Oče­ki­va­ni kon­kret­ni ci­lje­vi ko­ji će se ostva­ri­ti stu­pa­njem na prav­nu sna­gu iz­me­na i do­pu­na za­ko­na,  od­no­sno u to­ku ne­po­sred­nog spro­vo­đe­nja za­ko­na, su:

Jed­no­stav­ni­ji, efi­ka­sni­ji, br­ži i jef­ti­ni­ji po­stu­pak,

● Da svi ne­za­ko­ni­to iz­gra­đe­ni objek­ti, uko­li­ko is­pu­nja­va­ju za­kon­ske uslo­ve, bu­du oza­ko­nje­ni i uve­de­ni u le­gal­ne to­ko­ve,

● Omo­gu­ća­va­nje vla­sni­ci­ma ne­za­ko­ni­to iz­gra­đe­nih obje­ka­ta da oza­ko­nje­ne objek­te upi­šu u jav­nu knji­gu, uz mo­guć­nost da se za­du­žu­ju po osno­vu pra­va svo­ji­ne na tim objek­ti­ma sta­vlja­njem hi­po­te­ke na obje­kat,

● Do­dat­no uti­ca­nje na spre­ča­va­nje ne­za­ko­ni­te grad­nje,

● Po­ve­ća­nje jav­nih pri­ho­da je­di­ni­ca­ma lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, kroz na­pla­tu tak­se za oza­ko­nje­nje i na­pla­tu po­re­za na imo­vi­nu po iz­vr­še­nom oza­ko­nje­nju i upi­su objek­ta u jav­nu evi­den­ci­ju ne­po­kret­no­sti, 

● Us­po­sta­vlja­nje svo­jin­ske evi­den­ci­je na te­ri­to­ri­ji Re­pu­bli­ke Sr­bi­je,

● Stva­ra­nje uslo­va za efi­ka­sni­je pro­stor­no pla­ni­ra­nje i ra­ci­o­nal­no ko­ri­šće­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta,

● Po­ve­ća­nje jav­nih pri­ho­da na ni­vou dr­ža­ve kroz na­pla­tu de­la tak­se za oza­ko­nje­nje,

● Po­pis i evi­den­ci­ja svih ne­za­ko­ni­to iz­gra­đe­nih obje­ka­ta i ma­sov­na pro­ce­na vred­no­sti ne­po­kret­no­sti na te­ri­to­ri­ji Re­pu­bli­ke Sr­bi­je,

● Ure­đe­nje tr­ži­šta ne­kret­ni­na, itd
                  
Ima­ju­ći u vi­du da osnov­ni tekst Za­ko­na ima 49 čla­no­va a da je pred­met­nim iz­me­na­ma "pro­me­njen" 31 član, struč­ni pri­kaz naj­zna­čaj­ni­jih za­kon­skih no­vi­na i pre­či­šćen tekst sa­mog Za­ko­na si­gur­no će vam omo­gu­ći­ti da se na brz i lak na­čin upo­zna­te sa is­ti­ma. U ovom no­vom iz­da­nju da­li smo i pre­či­šćen tekst Za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji, s ob­zi­rom da je ovaj za­kon " isto­vre­me­no me­njan", da oba re­gu­li­šu srod­nu ma­te­ri­ju i ima­ju za cilj ostva­ri­va­nje prav­nog okvi­ra ko­jim će se još vi­še pod­sta­ći ure­đe­na i kon­tro­li­sa­na grad­nja.

 

 OVO NO­VO IZ­DA­NJE SA­DR­ŽI:

1. Struč­ni pri­kaz Za­ko­na o oza­ko­nje­nju obje­ka­ta, sa po­seb­nim osvr­tom na iz­me­ne i do­pu­ne za­ko­na ob­ja­vlje­ne u "Sl. gla­sni­ku RS", broj 83 od 29.10.2018.;

2. Pot­pu­ni tekst Za­ko­na o oza­ko­nje­nju ("Sl. gla­snik RS", br. 96/2015 i 83 od 29.10.2018.);

3. Pot­pu­ni tekst Za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji ("Sl. gla­snik RS", br. 72/09, 81/09 (is­prav­ka), 64/10(US), 24/11, 121/12, 42/13 (US), 50/13 (US), 98/13 (US), 132/2014, 145/2014 i 83 od 29.10.2018.)

    

 

522. KOMENTAR ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA - prvo izdanje. Autor: Ne­ven­ka PE­TRO­VIĆ (For­mat B5, 328 stra­na, 2017.) 

Ce­na knjige je 2.000 din.

Cena knjige za pretplatnike je 1.000 din.

Za­kon o sta­no­va­nju i odr­ža­va­nju zgra­da ob­ja­vljen je u "Sl. gla­sni­ku RS" broj 104 od 23.12.2016 go­di­ne, a stu­pio je na sna­gu 31.12.2016 go­di­ne. No­vi za­kon je ob­je­di­nio u je­dan za­kon oblast upra­vlja­nja, ko­ri­šće­nja i odr­ža­va­nja zgra­da, oblast sta­no­va­nja, po­stup­ke ise­lje­nja i pre­se­lje­nja i oblast so­ci­jal­nog sta­no­va­nja.

Uskla­du sa no­vim za­ko­nom pri­re­đe­no je NO­VO IZ­DA­NJE sle­de­će sa­dr­ži­ne:

1. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O STA­NO­VA­NJU I ODR­ŽA­VA­NJU ZGRA­DA ("Sl. gla­snik RS", br.104 od 23. 12.2016. go­di­ne) - uz sva­ki član Za­ko­na dat je od­go­va­ra­ju­ći ko­men­tar, a uz od­re­đe­ne čla­no­ve sud­ska prak­sa usta­no­vlje­na po do sa­da va­že­ćim za­ko­ni­ma, ali ko­ja se mo­že pri­me­ni­ti i u spor­nim slu­ča­je­vi­ma ko­ji mo­gu na­sta­ti po ovom no­vom za­ko­nu.

2. RE­GI­STAR poj­mo­va.

3. IZ­VOD IZ ZA­KO­NA o sta­no­va­nju (čl. 16. do 28, čl. 34. do 38, čl. 45a i 45b, kao i od­red­be čla­na 32.) sa od­go­va­ra­ju­ćom sud­skom prak­som.

4. MO­DE­LI (OBRA­SCI) ZA PRI­ME­NU Za­ko­na o sta­no­va­nju i odr­ža­va­nju zgra­da (Mo­de­li o upra­vlja­nju zgra­da­ma i odr­ža­va­nju zgra­da i Mo­de­li o ko­ri­šće­nju sta­no­va i stam­be­noj po­dr­šci: 8 Od­lu­ka, 8 Ugo­vo­ra, 3 Pred­lo­ga i 1 Pro­gram).

5. ZA­KON o pri­ja­vlji­va­nju i evi­den­ti­ra­nju za­ku­pa­ca na neo­d­re­đe­no vre­me u sta­no­vi­ma u svo­ji­ni gra­đa­na, za­du­žbi­na i fon­da­ci­ja ("Sl. gla­snik RS", br. 96/2015.

6. ZA­KON o osno­va­ma svo­jin­sko-prav­nih od­no­sa ("Sl. list SFRJ", br. 6/80, 36/90, "Sl. list SRJ", broj 29/96. i "Sl. gla­snik RS", broj 115/05 - dr. za­kon)

 

529. ZA­KON O STA­NO­VA­NJU I ODR­ŽA­VA­NJU ZGRA­DA sa POD­ZA­KON­SKIM AK­TI­MA - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ (For­mat B5, 180 stra­na, ok­to­bar 2017.)                                             

Ce­na knjige je 1.000 din.

Cena knjige za pretplatnike je 500 din.

 Za­kon o sta­no­va­nju i odr­ža­va­nju zgra­da ob­ja­vljen je u "Službenom gla­sni­ku RS" broj 104 od 23.12.2016. go­di­ne, a stu­pio je na sna­gu 31.12.2016. go­di­ne. 

Me­đu­tim, pu­na pri­me­naovog Za­ko­na po­če­la je sa do­no­še­njem pod­za­kon­skih aka­ta. Nad­le­žni or­ga­ni su, u skla­du sa od­red­ba­ma čla­na 136. ovog za­ko­na, u pro­pi­sa­nom ro­ku od šest me­se­ci od da­na stu­pa­nja na sna­gu za­ko­na, do­ne­li pra­vil­ni­ke i od­lu­ke ko­ji­ma se bli­že ure­đu­ju od­red­be Za­ko­na o sta­no­va­nju i odr­ža­va­nju zgra­da i na taj na­čin obez­be­di­li ka­ko prav­nim li­ci­ma ta­ko i gra­đa­ni­ma da po­stu­pa­ju po nji­ma.

U skla­du sa pred­njim na­vo­di­ma pri­re­đe­no je NO­VO IZ­DA­NJE sle­de­će sa­dr­ži­ne: ZA­KON o sta­no­va­nju i odr­ža­va­nju zgra­da; IZ­VOD IZ ZA­KO­NA o sta­no­va­nju (od­red­be do sa­da va­že­ćeg za­ko­na ko­je osta­ju da va­že), RE­GI­STAR poj­mo­va i SVA POD­ZA­KON­SKA AK­TA za spro­vo­đe­nje ovog za­ko­na.

 

 

501. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O PRO­ME­TU NE­PO­KRET­NO­STI i ZA­KO­NA O PO­SRE­DO­VA­NJU U PRO­ME­TU NE­PO­KRET­NO­STI - dru­go iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Auto­ri: Bo­žo VUK­ČE­VIĆ, advo­kat i Sla­vi­ca JA­NOJ­LIĆ, dipl. prav­nik (For­mat B5, 308 stra­na, 2015.)                                                                                                       

Ce­na 1.600 sa CD-om je din.

Cena knjige sa CD-om za pretplatnike je 800 din.

Ovo iz­da­nje sa­dr­ži: 1. KO­MEN­TAR POT­PU­NOG TEK­STA ZA­KO­NA o pro­me­tu ne­po­kret­no­sti ("Sl. gla­snik RS", br. 93/2014, 121/2014 i 6 od 22.01.2015.); 2. KO­MEN­TAR Za­ko­na o po­sre­do­va­nju u pro­me­tu i za­ku­pu ne­po­kret­no­sti (sa svim pod­za­kon­skim ak­ti­ma za spro­vo­đe­nje Za­ko­na); 3. Za­kon o ove­ra­va­nju pot­pi­sa, ru­ko­pi­sa i pre­pi­sa ("Sl. gla­snik RS", br. 99/2014 i 22/2015) i 4. Za­kon o jav­nom be­le­žni­štvu ("Sl. gla­snik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013,  55/2014 - dr. za­kon, 93/2014 - dr. za­kon, 121/2014, 6/2015 i 106/2015)

DODATAK na CD-u sadrži:

1. Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 95/2013 i 41 od 31.05.2018.)

2. Zakon o dr­žav­nom pre­me­ru i ka­ta­stru ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 72/2009, 18 /2010, 65/2013, 15/2015 - US,

   96/2015, 47/2017 - Autentično tumačenje, 113/2017 - dr. zakon, 27/2018.- dr. Zakon, 41/2018 - dr. zakon i

   9/2020-dr.zakon)

3. Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

   ("Službeni glasnik RS", br. 75/2014, 39/2017 i 70/2018)

 

 

 

 POVRATAK NA SADRŽAJ