12. Krivično materijalno i krivično procesno pravo

 

519. KRI­VIČ­NI ZA­KO­NIK sa re­gi­strom poj­mo­va - sedmo iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ (For­mat B5, 368 stra­na, maj 2019.)

                                                                                                                         Ce­na knjige je 2.000 din.

Cena knjige za pretplatnike je 1.000 din.

  U skladu sa najnovijim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koje su objavljene u "Službenom glasniku RS" broj 35 od 21.05.2019. godine, priredili smo NOVO - SEDMO IZDANJE koje sadrži:
    1. POTPUNI TEKST KRI­VIČ­NOG ZA­KO­NI­KA
sa svim izmenama i dopunama ("Službeni gla­snik RS", br. 85/2005, 88/2005-is­prav­ka, 107/2005-is­prav­ka, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019). Podsećamo vas da je Krivični zakonik počeo da se primenjuje 1. januara 2006. godine i do sada je "pretrpeo" DEVET IZMENA I DOPUNA.
    U skladu sa napred navedenim brojnim promenama osnovnog teksta Krivičnog zakonika i odredbama člana 5. st. 1. i 2. istog zakonika ("Na uči­ni­o­ca kri­vič­nog de­la pri­me­nju­je se za­kon ko­ji je va­žio u vre­me iz­vr­še­nja kri­vič­nog de­la" i "Ako je po­sle iz­vr­šenja kri­vič­nog de­la iz­me­njen za­kon, jed­nom ili vi­še pu­ta, pri­me­ni­će se za­kon ko­ji je naj­bla­ži za uči­ni­o­ca"), izmene i dopune svih članova Zakonika priređene su tako da je SVA­KA PRO­ME­NA od­go­va­ra­ju­ćeg čla­na Za­ko­ni­ka da­ta u potpunom tekstu sa na­po­me­nom vre­men­skog va­že­nja istog i sa na­vo­đe­njem Slu­žbe­nog gla­sni­ka u ko­me je ob­ja­vlje­na pro­me­na tog čla­na.
   2. REGISTAR POJMOVA Krivičnog zakonika - detaljan i ažuriran sa najnovijim izmenama.

    

520. KO­MEN­TAR KRI­VIČNOG ZA­KO­NI­KA sa sudskom praksom, Re­gi­strom poj­mo­va i Tabelarnim prikazom svih krivičnih dela - četvrto iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Autori: Mr Sve­ti­slav R. VU­KO­VIĆ i Gordana STANOJČIĆ (For­mat B5, preko 700 stra­na, jun 2019.)

Ce­na knjige je 3.400 din.
Cena knjige za pretplatnike je 1.700 din.

 OVO NOVO IZDANJE SADRŽI:

1. KOMENTAR POTPUNOG TEKSTA KRIVIČNOG ZAKONIKA uključujući i najnovije izmene i dopune iz 2019. godine ("Službeni glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005-is­prav­ka, 107/2005-is­prav­ka, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35 od 21.05.2019);
   2. INOVIRANU SUDSKU PRAKSU uz odgovarajući član zakona (od 2010 do 2018.);
  3. REGISTAR POJMOVA (dopunjen i izmenjen u skladu sa najnovijim promenama zakonika);
  4. TABELARNI - AZBUČNI PRIKAZ SVIH KRIVIČNIH DELA
Tabelarni prikaz sadrži: vrstu krivičnog dela, vrstu i visinu kazne i član zakonika kojim je to delo pro­pi­sano.

  

229. NOVO- KO­MEN­TAR ZA­KO­NI­KA O KRI­VIČNOM PO­STUP­KU SA OBRASCIMA ZA PRAKTIČNU PRIMENU ("Sl. gla­snik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/2019) - četvrto iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Autori: Ra­di­ša RO­SKIĆ, advo­kat i Božo. N. VUKČEVIĆ, advokat (For­mat B5, 650 stra­na, maj 2019.)

                                                                                                                                              Ce­na knjige je 3.000 din.

Cena knjige za pretplatnike je 1.500 din.

 

 U skladu sa najnovijim izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 35 od 21.05.2019.), priredili smo NOVO - ČETVRTO IZDANJE KOMENTARA sledeće sadržine:
    1. KOMENTAR POTPUNOG TEKSTA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU uključujući i najnovije izmene i dopune iz 2019. godine ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/2019);
    2. INOVIRANU SUDSKU PRAKSU uz odgovarajući član zakona;
    3. REGISTAR POJMOVA (dopunjen i izmenjen u skladu sa najnovijim promenama zakonika);
   4. MODELE 92 OBRASCA za praktičnu primenu ZKP-a (primere rešenja, naredbi, potvrda, zapisnika, predloga, rešenja, poziva, sporazuma, presuda, zahteva ...)

 

  

377. NOVO- KRIVIČNI ZAKONIK i ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU sa registrima pojmova i prilogom na CD-u. Priredila: Gordana STANOJČIĆ (Format  B5, 456 strana, maj 2019.)                                                                  

                                                                                                                                                             Ce­na knjige je 1.800 din.

Cena knjige za pretplatnike  je 900 din.

 

 U skladu sa "setom pravosudnih zakona" koji su usvojeni na Petoj sednici prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije i objavljeni u istom "Službenom glasniku RS", broj 35 od 21.05.2019. godine, priredili smo NOVO IZDANJE koje sadrži sledeće:
   1. POTPUNI TEKST KRIVIČNOG ZAKONIKA sa boldiranim najnovijim izmenama ("Službeni gla­snik RS", br. 85/2005, 88/2005-is­prav­ka, 107/2005-is­prav­ka, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019) i Registrom pojmova,
   2. POTPUNI TEKST ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU sa boldiranim najnovijim izmenama ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i  35/2019)  i Registrom pojmova, i
    3. Prilog na CD-u koji sadrži:

  1) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 55/2014 i 35 od 21.05.2019.), sa boldiranim najnovijim izmenama i  dopunama, i
2) Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 32/2013, 94/2016 i 35 od 21.05.2019.), sa boldiranim najnovijim izmenama i dopunama.
  

 

521. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O SPREČAVANJU NASILJA U PORO­DICI - prvo iz­da­nje.Autor: Ra­di­ša RO­SKIĆ, advo­kat (For­mat A5, 144 strane, 2016.)                                                                    

                                                                                                                                                             Ce­na knjige je 900 din.

Cena knjige za pretplatnike  je 450 din.

ZA­KON o spre­ča­va­nju na­si­lja u po­ro­di­ci je ob­ja­vljen u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku", broj 94 od 24.11.2016.go­di­ne i pri­me­nju­je se od 1. ju­na 2017. go­di­ne.

  Ovo iz­da­nje sa­dr­ži: IN­TE­GRAL­NI TEKST ZA­KO­NA o spre­ča­va­nju na­si­lja u po­ro­di­ci ("Sl. gla­snik", broj 94/2016), SA KO­MEN­TA­RI­MA od­re­da­ba istog i ODA­BRA­NU SUD­SKU PRAKSU na­sta­lu u ra­du su­do­va pri re­ša­va­nju pred­me­ta za iz­vr­še­no kri­vič­no de­lo Na­si­lje u po­ro­di­ci (pri­me­nom od­re­da­ba Kri­vič­nog za­ko­ni­ka i Po­ro­dič­nog za­ko­na). Kao PRI­LOG je dat Za­kon o po­tvr­đi­va­nju Kon­ven­ci­je Sa­ve­ta Evro­pe o spre­ča­va­nju i bor­bi pro­tiv na­si­lja nad že­na­ma i na­si­lja u po­ro­di­ci ("Sl. gla­snik RS - Me­đu­na­rod­ni ugo­vo­ri", broj 12/2013)

   

228. ZA­KO­NIK O KRI­VIČ­NOM PO­STUP­KU - potpuni tekst zakonika sa boldiranim najnovijim izmenama zakonika iz broja 55 od 23. maja 2014. godine ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014)sa Re­gi­strom poj­mo­va - četvrto iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik (For­mat A5, 312 stra­na, 2014.)

Dodatak: Sadrži pregled svih članova Zakonika o krivičnom postupku koji su promenjeni na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 35 od 21.05.2019. godine.          

  Ce­na knjige je 1.300 din.

Cena knjige za pretplatnike je 650 din.

 

440. PRI­RUČ­NIK ZA PRI­ME­NU NO­VOG ZA­KO­NI­KA O KRI­VIČ­NOM PO­STUP­KU - dru­go iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Auto­ri: Vla­di­mir VU­ČI­NIĆ, Mast. prav. i Mr Alek­san­dar TRE­ŠNJEV, su­di­je Po­seb­nog ode­lje­nja (za OK) (For­mat B5, 400 stra­na, 2014.) 

Dodatak: Sadrži pregled svih članova Zakonika o krivičnom postupku koji su promenjeni na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 35 od 21.05.2019. godine.

                                                                                                                                                     Ce­na knjige je 1.600 din.

Cena knjige za pretplatnike je 800 din.

Dru­go iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje Priručnika sa­sto­ji se iz če­ti­ri de­la. Pr­vi deo pred­sta­vlja pot­pun tekst Za­ko­ni­ka o kri­vič­nom po­stup­ku sa naj­no­vi­jim iz­me­na­ma ("Slu­žbe­ni gla­snik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55 od 23.05.2014.), i usa­gla­še­ni Re­gi­star poj­mo­va. Dru­gi deo či­ne prav­na shva­ta­nja ko­ja su, po­vo­dom pri­me­ne Za­ko­ni­ka, za­u­ze­ta u po­seb­nom ode­lje­nju (za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal) i ode­lje­nju za rat­ne zlo­či­ne. Tre­ći deo-sta­vo­vi sud­ske prak­se-u od­no­su na pr­vo iz­da­nje obo­ga­će­no je sud­skom prak­som ko­ja se u me­đu­vre­me­nu for­mi­ra­la.Ta­ko­đe, obra­sci ko­ji se naj­če­šće ko­ri­ste u pri­me­ni Za­ko­ni­ka (Če­tvr­ti deo) su do­pu­nje­ni no­vim obra­sci­ma.

  

542. ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE sa prilogom - prvo izdanje. Priredila: Gordana STANOJČIĆ, dipl. pravnik (For­mat A5, 60 stra­na, mart 2018.)

 

Cena knjige je 400 din.

Cena knjige za pretplatnike je 200 din.

 

NO­VI Za­kon o or­ga­ni­za­ci­ji i nad­le­žno­sti dr­žav­nih or­ga­na u su­zbi­ja­nju or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, te­ro­ri­zma i ko­rup­ci­je ob­ja­vljen je u "Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS", br. 94 od 24.11.2016.go­di­ne, a po­čeo je da se pri­me­nju­je 1. mar­ta 2018. go­di­ne.
    
U skla­du sa pred­njim na­vo­di­ma pri­re­di­li smo NO­VO iz­da­nje ko­je sa­dr­ži:
     1. UVOD­NE na­po­me­ne;  

2. IN­TE­GRAL­NI TEKST Za­ko­na o or­ga­ni­za­ci­ji i nad­le­žno­sti dr­žav­nih or­ga­na u su­zbi­ja­nju or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, te­ro­ri­zma i ko­rup­ci­je;

 

3. IZ­VOD iz Kri­vič­nog za­ko­ni­ka - pre­gled svih kri­vič­nih de­la na ko­ji se pred­met­ni za­kon pri­me­nju­je, ažu­ri­ra­nim sa naj­no­vi­jim iz­me­na­ma.

 

482. OR­GA­NI­ZO­VA­NI KRI­MI­NA­LI­TET, KO­RUP­CI­JA I DRU­GA PO­SEB­NO TE­ŠKA KRI­VIČ­NA DE­LA - DO­KA­ZI­VA­NJE - pr­vo iz­da­nje. Autor: Vla­di­mir VU­ČI­NIĆ,Mast. prav., su­di­ja Po­seb­nog ode­lje­nja za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal, ko­rup­ci­ju i dru­ga po­seb­no te­ška kri­vič­na de­la (For­mat B5, 136 stra­na, 2015.)

Ce­na knjige je 1.000 din.

Cena knjige za pretplatnike je 500 din.

 

388. KRI­VIČ­NA OD­GO­VOR­NOST PRAV­NIH LI­CA - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­di­li: Dr Mi­tja DE­I­SIN­GER i Prof. dr Mi­ro­slav VR­HOV­ŠEK (For­mat B5, 240 stra­na, 2010.) 

                                                                                                            Ce­na knjige je 1.000 din.

Cena knjige za pretplatnike je 500 din.

  

361. KRI­VIČ­NA DE­LA KRA­ĐE - u te­o­ri­ji i prak­si - pr­vo iz­da­nje. Pri­re­dio: Sr­đan ALEK­SIĆ, advo­kat (For­mat A5, 168 stra­na, 2009.) 

                                                                                                                                                        Ce­na knjige je 800 din. 

Cena knjige za pretplatnike je 400 din.

 

334. UBI­STVO I BRA­NI­LAC - dru­go do­pu­nje­no iz­da­nje. Autor: Mr Sve­ti­slav R. VU­KO­VIĆ. Re­cen­zent: advo­kat Sa­va V. An­đel­ko­vić (For­mat A5, 220 stra­na, 2007.) 

                                                                                                             Ce­na knjige je 900 din.

Cena knjige za pretplatnike je 450 din.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVRATAK NA SADRŽAJ