logo

Komentar zakona o planiranju i izgradnji sa novelama iz 2023. godine - osmo izmenjeno i dopunjeno izdanje - sa dodatkom na CD-u

Šifra 563/23
Broj stranica: 480 Format: B5 Godina izdanja: septembar 2023.

Autor: Nevenka PETROVIĆ, dipl. pravnik

U "Službenom glasniku RS" broj 62/2023 od 27.07.2023. godine. objavljene su izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji kojima se ostvaruje nekoliko ciljeva: unapređenje elektronskog sistema (CEOP) za izdavanje građevinskih dozvola; uvođenje novih elemenata "zelene agende"; povećanje odgovornosti ovlašćenih lica u postupcima izdavanja akta za izgradnju; ukidanje Zakona o konverziji uz naknadu određenoj kategoriji lica; ukidanje lex specialisa za linijske infrastrukturne objekte; usaglašavanje kroz paralelnu izmenu seta srodnih zakona, a naročito Zakona o stanovanju i održavanju zgrada i Zakona o komunalnim delatnostima; formiranje Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije; proširenje kruga subjekata, koji mogu da izdaju informaciju o lokaciji, na javne beležnike; uvođenje  glavnog državnog urbaniste; pojačana  zaštita zaštićenih prirodnih i kulturnih područja; pojačana aktivnost jedinica lokalnih samouprava u oblasti planiranja i uređenja prostora. Ovim izmenama i dopunama Zakona dodatno se preciziraju i usklađuju odredbe ovog Zakona sa odredbama drugih, posebnih zakona, što sve doprinosi boljoj primeni ovog i posebnih zakona, kao i preciziranju određenih odredaba Zakona koje su u praksi bile predmet tumačenja, odnosno različitim postupanjem stvarale neujednačenu praksu u primeni određenih odredbi Zakona.

U skla­du sa navedenim priredili smo NOVO IZDANJE sledeće sadržine:

- KO­MEN­TAR potpunog teksta Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 (ispravka), 64/2010 (US), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (US), 50/2013 (US), 98/2013 (US), 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 i br. 62/2023) sa posebnim osvrtom na novele iz 2023. godine i primerima iz sudske prakse.

- STRUČNI PRIKAZ Zakona o ozakonjenju, sa potpunim tekstom Zakona ("Sl. glasnik RS",, br. 96/2015, 83/2018, 81/2020, 1/2023 i br. 62/2023)

- DODATAK NA CD-u sa Modelima ugovora i Podzakonskim aktima na koje se autor pozivao u tekstu komentara.

4.500,00 din