logo
09. 05. 2019.

KOMENTAR ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI sa novelama iz 2020. godine

563/20. KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O PLA­NI­RA­NJU I IZ­GRAD­NJI ("Sl. gla­snik RS", br. 72/2009, ... i 9 od 4.02.2020.) sa no­ve­la­ma iz 2020. i stručni prikaz Zakona o ozakonjenju - sedmo iz­me­nje­no i do­pu­nje­no iz­da­nje. Autor: Ne­ven­ka PE­TRO­VIĆ, dipl. prav­nik (For­mat B5, 560 strana, februar 2020.). Do­da­tak: CD ko­ji sa­dr­ži sva do sa­da ob­ja­vlje­na pod­za­kon­ska ak­ta za pri­me­nu Za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji.

Ce­na knjige sa CD-om je 2.500 din.

U skla­du sa najnovijim zakonskim izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, kao i drugih srodnih zakona, koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS" broj 9 od 4. februara 2020. godine, priredili smo NOVO IZDANJE KOMENTARA sledeće sadržine:PRVI DEO:1. KO­MEN­TAR potpunog teksta Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 (ispravka), 64/2010 (US), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (US), 50/2013 (US), 98/2013 (US), 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 9 od 4.02.2020.) sa posebnim osvrtom na novele iz 2020. godine i primerima iz sudske prakse, 2. Ogled­ni pri­me­ri (modeli) ugo­vo­raDRUGI DEO: 1. Stručni prikaz Zakona o ozakonjenju,2. Zakon o ozakonjenju ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 i 83 od 29.10.2018.)TREĆI DEO: 1. Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015 i 9 od 4.02.2020.),  2. Zakon o registru prostornih jedinica i adresnom registru ("Sl. glasnik RS", BR. 9/2020),  3. Zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za R. Srbiju ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)

ČETVRTI DEO: CD - koji sadrži 40 podzakonskih akata za praktičnu primenu Zakona o planiranju i izgradnji i koji se redovno ažurira odmah nakon izmene odgovarajućeg akta.

Ovo izdanje možete poručiti klikom na: https://www.poslovnibiro.rs/srp/proizvod/34/28/details/w/0/stanovanje-ozakonjenje-objekata-planiranje-i-izgradnja/komentar-zakona-o-planiranju-i-izgradnji-sa-novelama-iz-2020-godine/