logo

KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O IZ­VR­ŠE­NJU I OBEZ­BE­ĐE­NJU sa novelama iz 2019. godine - drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje

Šifra 496/20
Broj stranica: 456 Format: B5 Godina izdanja: septembar 2019.

Autori: Dr Vla­di­mir KO­ZARDr Dra­go­lju­b LA­ZA­RE­VIĆ 

Pri­log: CD ko­ji sa­dr­ži sva podzakonska akta za prak­tič­nu pri­me­nu za­ko­na.

3.500,00 din