logo

KO­MEN­TAR ZA­KO­NA O OP­ŠTEM UPRAV­NOM PO­STUP­KU - prvo izdanje

Šifra 510
Broj stranica: 232 Format: B5 Godina izdanja: 2016

Auto­ri: Sne­ža­na KNE­ŽE­VIĆ, sa­mo­stal­ni sa­vet­nik Vr­hov­nog su­da u pen­zi­ji i Đur­đev­ka MLA­DE­NO­VIĆ-ŽIV­KO­VIĆ, advo­kat

2.000,00 din