logo

ZA­KON O OP­ŠTEM UPRAV­NOM PO­STUP­KU sa re­gi­strom poj­mo­va i Za­ko­nom o uprav­nim spo­ro­vi­ma - prvo izdanje

Šifra 506
Broj stranica: 152 Format: A5 Godina izdanja: 2016

Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ, dipl. prav­nik

1.000,00 din