logo

OBRASCI ZA PRAKTIČNU PRIMENU ZA­KO­NA O OP­ŠTEM UPRAV­NOM PO­STUP­KU - prvo izdanje

Šifra 544
Broj stranica: 184 Format: B5 Godina izdanja: maj 2018.

Priredila: Sne­ža­na KNE­ŽE­VIĆ, sa­mo­stal­ni sa­vet­nik Vr­hov­nog su­da u pen­zi­ji 

1.500,00 din