logo

ZA­LO­ŽNO PRA­VO NA PO­KRET­NIM STVA­RI­MA I PRAVIMA I NA NE­PO­KRET­NO­STI­MA sa prilozima - drugo izmenjeno izdanje

Šifra 561
Broj stranica: 120 Format: A5 Godina izdanja: maj 2019.

Pri­re­di­la: Gor­da­na STA­NOJ­ČIĆ

700,00 din